Die Bybelse Evangelie aan Mense in Hul Nood

Verskoon asb dat ek hierdie brief in Afrikaans skryf. Ek het ‘n paar keer probeer om dit in Engels te skryf, maar kon myself nie voldoende uitdruk in Engels nie.

As Christen gelowige glo ek nie daaraan dat ons onsself moet regverdig of verdedig as ons valslik beskuldig word nie, maar hierdie aanvalle teen ‘n bekende Christelike sending wat al baie jare ‘n diens verrig in ons Suid-Afrikaanse samelewing en ook in suidelike Afrika en verder, het na my mening nou te ver gegaan, ek kan nou nie langer stilbly nie.

Kwa Sizabantu sending het deur die jare baie beteken vir die Zoeloe nasie. Die herlewing wat in 1966 onder die Zoeloes begin het, is wêreldbekend, alhoewel miskien net onder die Christelike kringe wat nog verlang na ouderwetse herlewing waar alles volgens die Woord van God geskied. Dat daar buitengewone en bonatuurlike dinge gebeur het, is waar, maar die dinge is nooit nagejaag of voorop gestel soos by sommige sogenaamde Christelike kerke wat wonderwerke najaag en bereid is om die waarheid te verdraai om hul sogenaamde wonderwerke ten toon te stel nie.

Maar die kern van die werk by Kwa Sizabantu was nog altyd die gewone verkondiging van die Bybelse evangelie aan mense in hul nood, en die afgelope paar jaar het hierdie werk ‘n merkwaardige wending geneem met die geweldige aantal dwelmverslaafdes en ander uit kriminele agtergrond wat daar kon kom, wie se lewens geheel en al verander is deur die evangelie, deur die werk van die Here Jesus Christus wat daar verkondig word. As jul so bietjie soek, sal jul talle sulke getuienisse teekom.  Kyk bv die getuienis van die jongman Sibusiso Mbelu  by https://www.ksb.org.za/forever-thankful-to-kwasizabantu-mission/, en weet dat daar nog honderde ander jongmanne is wat so gehelp is.  Voor “Lockdown” het daar gedurig spanne van meesal jongmense uitgegaan en skole en kerke landwyd besoek en jongemense gewaarsku oor dwelms en jongmense (en ouer mense) berading gegee wat ernstige probleme het, tot in die gevaarlikste gebiede soos in die Kaapse Vlakte se skole waar min ander dit sal waag.

As gelowige wat in die Wes-Kaap woon en baie te doen het met ons dorp se kleurling gemeenskap en sien die geweldige nood wat daar is, hoe feitlik al die jongmense uit gebroke huwelike of liewer uit geen huwelik kom, en soos hul ouer word ingetrek word in die vangnet van dwelmmisbruik en ‘n immorele lewenswyse, besef ek dat hierdie evangelie wat deur Kwa Sizabantu sending verkondig word, wat mense uit sonde oplig, vergifnis en verlossing skenk sodat hul ‘n heel nuwe lewe in Christus leef, werklik die enigste ware oplossing vir die probleme van ons land is.

Ongelukkig is dit so dat met so ‘n groot werk, almal nie die boodskap wat so sterk teen sonde gepreek word, wil aanvaar nie, en dan sal mens diegene kry wat valse stories versprei. Hierdie stories grief my diep, maar ek moet vir u sê dat omdat ek baie van die mense by die Sendingstasie persoonlik ken, ek weet die stories van immoraliteit ens. bedryf deur medewerkers van die Sending, kan nie waar wees nie. Dit kan moontlik wees dat iemand daar verkrag kon gewees het deur  iemand wat nie ‘n medewerkers daar is nie, daar is gedurig baie mense wat kom en gaan, van verskillende kerke of wat glad nie aan ‘n kerk behoort nie.  (Altans, dit was so tot voor “Lockdown”, sedert doe begin van “Lockdown” het hul ‘n streng “Lockdown”gehandhaaf).

Kom ek voeg net nog iets by oor geldsake. Vandat ek as jong universiteitsstudent in 1981 vir die eerste keer daar besoek het, tot vandag toe, het hul nog nooit kollektes opgeneem by dienste of op enige manier vir mense vir geld gevra nie.  Hul het wel aan die werk gespring om self iets te doen om die werk van die evangelie te dra, en die Aquelle fabriek is een van die projekte wat al die derduisende wat nodig is om voertuie te koop en in stand te hou om skole oor die land te besoek, duisende kinders aan te ry na jeugdienste (waar die duisende kinders vir ‘n week verniet koskry), en om die duisende wat gedurig die Sending van oor die land besoek, verniet kos te gee.  Nooit word daar geld gevra vir die besoekers vir kos of verblyf nie.  Soms kom daar bv ‘n hele bus vol besoekers onverwags van naburige dorpe soos Stanger, en dan is dit maar bid en inspring en nog kos maak.  Dis natuurlik moontlik dat van hul geld deur die jare misbruik kon gewees het deur iemand wat nie eens was met die offervaardigheid van die leiers van die Sending nie, maar as daar sulkes is, sal hul eendag self daarvoor moet rekenskap gee voor die Regterstoel van Christus. Maar om die leiers van die Sending, wat hul lewens, hul alles, opge-offer het om die evangelie te versprei en mense te help, om hulle te beskuldig van finansiële misdrywe, is vir my belaglik. Maar laat die “Hawks” maar gaan ondersoek instel, dis altyd goed as die hele waarheid aan die lig gebring word. Moet hul asb net nie sonder enige bewyse veroordeel en voor daar enige bewyse teen hulle is, die mense aanpraat om op te hou om Aquelle te koop nie!

Ek sou nog baie kon vertel, van die skool wat daar is (ek het die groot voorreg gehad terwyl ons in Botswana woonagtig was, dat my kinders hul senior skooljare daar kon deurgaan, en dis ‘n puik skool met puik onderwysers!!), en die onderwyskollege, en ander Christelike organisasies soos Doctors for Life en ander wat hul ontstaan daar het, en wat klinieke en weeshuise in verskillende plekke in Suidelike Afrika het, en so kan mens voortgaan.

Dus wil ek u vra, voor u die stories glo, gaan kyk liewer self (na Lockdown verby is) wat daar aangaan, en u sal verbaas wees!

U bekommerde en hartseer leser
(Mev) Engela Basson