'Lindiwe Tapile' tagged posts

Lindiwe Tapile

Mna Ndafumana Ukuphumla

Mna ndingu Lindiwe Tapile. Ikhaya lise Monti kodwa ndiphangele eMthatha. Ndadibana nabantu bakwa Sizabantu apha eMthatha beze kwipresentation, ndabe ndinonyana wam owayesitya ii-drugs.  USinalo ndamzisa last year May 2019, safika samkelwa ngezandla ezishushu ezinobubele; nam ndahlala 5 days ndifun’ ubona imeko yaphaya.  Okokuqala kuyahluthwa, umntu utya ii-meals ezintathu futhi xana ungahluthanga uyaphinda uyophakelwa okunye ukutya. 2. Wonke umntu walapha unobubele nothando uqala kumntana omncinci ukuya komdala futhi bayambulisa umntu akagqithi nje kuwe. 3. Uvuka ekuseni uhlambe ngamanzi ashushu nasebusuku. 4. Inkonzo uyingena kathathu ngemini ufumana nokolulekwa ngengqondo zingcali zaphaya (ooMama nooTata). 5. Abantwana bethu banethuba elininzi lokufundiswa ngendlela yokuphila ebomini babo. 6. Ukutya okutyiwa phaya kucocekile ku–healthy (steamed food). 7. USnalo unyana wam uyapangela, wafumana msebenzi phaya. 8. Baninzi endaya ndabasa phaya  abantwa ngenxa yokubona imeko yalandawo futhi bancedakala abanye babuyela ezikolweni abanye bayaphangela. Izandla zam zigcwele ngabantu abafuna ukusa family zabo nabantwana babo qha ngenxa ye Covid akukavulwa. MNA ndafumana ukuphumla mhla ndasa unyana wam phaya  Ubuyile ezokuxolisa kubantu awayebamoshile bonke bamxolela (yeyona ke ndandiyoyika leyo. Ngenxa ka Thixo, bonke babonakalisa uxolo nothando). Sizabantu waziswa nguThixo emhlabeni azokulungisa amakhaya aphukelwe ziintliziyo. Ndibuhlungu kubazali nabantwana abangekayi phaya. LA ndawo itshintsha neyakho impilo.  PHAMBILI SIZABANTU PHAMBILI. BAWO MAKANIFIHLE PHANTSI KWEPHIKO LAKHE. ASIJIKI NGAWE. AMEN.    I am Lindiwe Tapile. I am from East London and I work in Umtata. I met with people from Kwasizabantu when they came here to Umtata for a ;