'media release' tagged posts

aQuellé – Ihlala njalo isobala

IKwasizabantu Mishini kanye nama projects ayo i-aQuelle ne Emseni Farming iqoke iphaneli ezimele enabantu ababili ukuba baphenye lezi zinsolo eziveziwe ngokuphuthuma (umlando omfushane walaba ababili ubhalwe lapha kanye nencazelo yomsebenzi abathweswe wona). Umsebenzi abanikwe wona ubala ukuba bafinyelele esiphethweni ngo-09 October 2020. Ngenxa yokuqeqesheka kanye nesipiliyoni abanaso, bakulungele ukucubungula zonke izinsolo ngendlela efanele. Laba: Ummeli…

I-aQuellé eyisisulu soqobo

IKwasizabantu mission kanye nama projects ayo i-aQuellé ne-Emseni Farming isibe ngaphansi kokuhlaselwa okukhulu ngezinsolo eziningi, kubalwa ukunukubeza ngokocansi, ukukhwabanisa izimali kanye nokuba yi nkoloze. Eziningi zalezi zinsolo azivezi imininingwane ecacile futhi azikhulumi ngokuqondile. Lokhu kwenza kube nzima ukuphendula ngendlela egculisayo. Inhloso esobala yale ndlela yokuhlasela ngodlame wukuba kungabi lula ukuphendula zonke izinsolo. Akungabazeki ukuthi lokhu…

aQuellé – ALWAYS TRANSPARENT

Kwasizabantu Mission and their projects aQuellé and Emseni Farming have appointed an independent two-person panel to investigate the said allegations as a matter of urgency (see a brief biography of the two people and their mandate below). Their mandate includes aiming to arrive at their conclusions by 9 October 2020. Given their training and experience…

aQuellé – THE REAL VICTIM

Kwasizabantu Mission including their projects aQuellé and Emseni Farming have been the subject of a severe onslaught of allegations, including rape, sexual assault, money laundering and being a cult. Most of the allegations are vague, lacking any real particularity. This makes it difficult to respond in a meaningful way. The obvious intention of this machine…

Statement on abuse & cult allegations

Update statement regarding allegations of potential human rights abuses and inappropriate religious ‘cult’ activities. Further to our statement yesterday, we now address further grave allegations and how we are dealing with them. From the onset, we deny the allegations in the strongest possible way. They are incorrect, hurtful and damaging. To address the allegations, we…

KwaSizabantu Mission is not a cult!

The vicious attack on KwaSizabantu Mission is shocking. This media explosion aims to spread rumours and destroy the humanitarian and spiritual work of this Christian Mission. Contrary to their claims, we are not a cult, we are not a sect and we are not exclusive. KwaSizabantu Mission is a middle of the road evangelical organisation…

Statement in response to media reports

We are astounded by the news reports that appeared in the media this weekend particularly because of its sensational, vicious and factually inaccurate nature. KwaSizabantu Mission in Kranskop is an evangelical organisation with good relations and complete openness to other churches and organisations. The Mission teaches no new doctrine and does not believe that it…