'Nokwanele Buthelezi' tagged posts

Nokwanele Buthelezi

Ngiyalithanda Lelivangeli

“Uma ngikhumbula engikwenzelwe iNkosi angisoze ngaphindele emuva” Ukubonga kwami angikwazi ukuchaza kukhulu kakhulu, ngevangeli engalithola Kwasizabantu. Ngifike Kwasizabantu bengisemcane, ngibonga uNkulunkulu ukuthi angibeke evangelini lakasizabantu, enhlizweni yami kugcwele kuningi. Kodwa kafishane nje, ukufika Kwasizabantu kungifundisa okuningi. Ngaze ngathola nomusa okuthi ngazi ukuthi umuntu kumele avume isono njengokuba kusho izwi lenkosi ekaJakobe 5:16. Ukuvuma isono ikona…