'Zulu' tagged posts

aQuellé – Ihlala njalo isobala

IKwasizabantu Mishini kanye nama projects ayo i-aQuelle ne Emseni Farming iqoke iphaneli ezimele enabantu ababili ukuba baphenye lezi zinsolo eziveziwe ngokuphuthuma (umlando omfushane walaba ababili ubhalwe lapha kanye nencazelo yomsebenzi abathweswe wona). Umsebenzi abanikwe wona ubala ukuba bafinyelele esiphethweni ngo-09 October 2020. Ngenxa yokuqeqesheka kanye nesipiliyoni abanaso, bakulungele ukucubungula zonke izinsolo ngendlela efanele. Laba: Ummeli…

I-aQuellé eyisisulu soqobo

IKwasizabantu mission kanye nama projects ayo i-aQuellé ne-Emseni Farming isibe ngaphansi kokuhlaselwa okukhulu ngezinsolo eziningi, kubalwa ukunukubeza ngokocansi, ukukhwabanisa izimali kanye nokuba yi nkoloze. Eziningi zalezi zinsolo azivezi imininingwane ecacile futhi azikhulumi ngokuqondile. Lokhu kwenza kube nzima ukuphendula ngendlela egculisayo. Inhloso esobala yale ndlela yokuhlasela ngodlame wukuba kungabi lula ukuphendula zonke izinsolo. Akungabazeki ukuthi lokhu…