Words of songs

AFRIKAANS
SONGS 37

DAAR’S ‘N ROEPSTEM
OOR SONDE OSEAAN 39

DIE LIEFDE VAN JESUS
IS WONDERBAAR 39

HALLELUJA LOF SY DIE
HERE 39

HOOR DIE HEMELINGE
SING 38

IN DIE POORTE VROLIK
SAME 38

IN MY HART 37

JESUS IS DIE STERK
VERLOSSER 38

JUIG VOOR DIE HERE 37

KOM SING ‘N LIED 37

LOFSING DIE HEER 39

MOET EK GAAN? 39

O HEER U GOEDHEID 38

O JUIG 40

RED DEUR SY
WONDERKRAG 38

WONDERGENA VAN JESUS
37

ENGLISH 24

ALL CREATURES OF OUR
GOD 28

ARE YOU READY 29

ARE YOU TRAVELLING 32

BEHOLD THE LORD UPON
HIS THRONE

BLESSED SAVIOUR 28

CRY OUT AND SHOUT 31

FAR FAR AWAY 32

FOR UNTO US A CHILD
IS BORN 31

FRIENDSHIP WITH JESUS
24

FROM THE DAWN 28

FULL SALVATION 25

GLORY BE TO GOD 27

GREAT AND GLORIOUS 30

HALLELUJAH CHORUS 31

HALLELUJAH, CHRIST IS
RISEN 32

HOSANNA! HOSANNA! 27

HOW FIRM A FOUNDATION
28

I AM THE BREAD OF
LIFE 27

I HAD SET WATCHMEN 32

I KNOW THAT MY
REDEEMER LIVES 27

I’M ON MY WAY 32

IN THE RESURRECTION
MORNING! 24

IT IS WONDERFUL 32

IT’S ONLY JESUS 24

LIFT UP YOUR HEADS 33

MAKE A JOYFUL NOISE
29

MINE EYES HAVE SEEN
24

MY SINS 27

OH THOU THAT TELLEST
29

OH, BLESS THE LORD 26

ONWARD CHRISTIAN
SOLDIERS 25

PRAISE HIM 30

PRAISE THE LORD 30

RISE YE CHILDREN OF
SALVATION 25

SEEKING THE LOST 24

SING UNTO GOD 33

TELEPHONE TO GLORY 24

THANK YOU GOD 26

THE BLOOD THAT JESUS
SHED 29

THE LORD GAVE THE
WORD 32

THE LORD IS MY
SHEPHERD 28

THE SAVIOUR HAS COME
25

THE STAR 33

THEIR SOUND IS GONE
OUT 31

THEY LED HIM TO
BETHANY 26

THEY TRIED MY LORD 29

THOUGH WE THE
CHRISTIANS 30

TO THE WORK 29

TRUST YE IN THE
MIGHTY GOD 26

WHEN THE LAST DAY 26

WORTHY IS THE LAMB 32

YOU CANNOT HIDE FROM
GOD 25

GERMAN SONGS
43

DANKE HERR JESUS 44

DANKE JESUS 46

DER HERR GAB DAS WORT
48

DER HERR IST MEIN
LICHT 43

DIES IST DER TAG 43

DIR HERR WILL ICH
DANKEN 43

DU ALLER WORTE
SCHÖNSTES 47

DU MEINE SEELE SINGE
44

ERWACHT, STREITER DES
HERRN 46

ES FLIESST EINE
QUELLE 45

FOLGE FRÜH DEM HERRN
45

FREUE DICH WELT 47

FREUET EUCH 43

GEH ABRAHAM GEH 44

GOTT, WIE HERRLICH
IST DEIN NAME 47

GROSS UND WUNDERSAM
48

ICH HATTE VON DIR 44

ICH SAH EINEN NEUEN
HIMMEL 44

IN FINSTRE GRUFT 45

JAUCHZET DEM HERRN:
48

MERKT AUF 46

UND ES SPRACH DER 43

WACH 46

WACH AUF 46

WENN FRIEDE MIT GOTT
47

WIR NAHEN DER HEIMAT
46

WIR SIND DES HEILANDS
BOTEN 45

OTHER SONGS
58

ERE ZIJ GOD 58

O WILIKIJ IJEGOWA 58

PRIKRASNI NA GARACH
58

TSCHUDNIJ CHIRTOG 58

SOTHO SONGS
50

BA TSHIRELETSE 50

FADIMEHANG 50

LEFATSHE LA KANANA 51

LETSATSI LA DIPALEMA
50

NEBUKADINEZA 50

TSONGA SONGS
53

MINTIRO 53

NDZI VONA 53

XHOSA SONGS
55

BAWO NDENZEL’ INCEBA
55

HALELUYA 56

HALELUYA KUYEHOVA 55

KUZOLILE EBUSUKU 55

U-ABASALOM 55

UMDISIPHILE 56

ZULU SONG 1

ABANTU ABANING I3

ABANTU BOXOLO 10

ABANTU LAPH’ EMHLABEN
I4

AKE SIFUNENI INTANDO
12

ALIKHO ALIKHO 13

ANGISOZE
NGAKHATHAZEKA 17

ASAMBENI SIY’
EZULWINI 5

BAFIKA PHAMBI
KUKAPILATU 8

BAKHALA ZONK’ NDAWO 3

BAPHUMA ABASHUMAYELI
16

BHEKANI EZULWINI 4

DUMISANI UJESU 2

EGETSEMANE 5

ENSIMINI YE EDEN 14

GCINA KONKE
OKUBEKIWEYO 13

HALLELUYA DUMISANI 12

HAMBANI MAKRISTU 16

HLAL’ UBE NAMI 11

IJERUSALEMA 6

IKHAYA LAMI ELIHLE 12

INHLIZIYO YAMI 15

ISIKHATHI ESIKHULU 15

ISIMANGA SOTHANDO 3

IZOBUYA INKOSI YEZULU
2

JERUSALEM IKHAYA 10

JESU NGIYAKUTHANDA 10

KANJALO MAKUKHANYE 3

KUDALA UABRAHAMA 9

KUDALA UNOWA 14

KUHLUKUPHILA 1

KUKHON’ UMTHOMBO 3

KUKHON’ USUKU 7

KUKHONA IZANDLA 14

KUKHULU KUKHULU 11

KUKHULU OKWENZEKAYO 7

KUTHE UJESU ENGENA 13

KWAKULUSUKU
LWEPHASIKA 11

KWATHI IZWE LIWELWE 1

LAFIK’ IVANGELI 6

LALELANI ZIZWE 1

LASH’ IGOMORA 10

LIKUDE IKHAYA 5

LOTHI THABATHA 8

MINA KADE NGIPHILA
EZONWENI 18

MUKHULU UMUSA 9

MZALWANE KHETHA IZULU
9

NAMI SENGIKHULULIWE
11

NANTI IZULU 4

NASO ISIKHATHI 9

NGABONA UMUZI 5

NGATHOLA ISIMANGA 7

NGIMBON’ UJESU 6

NGINGUMHAMBI
EMHLABENI 4

NGISEBENZEL’ IZULU 13

NGIYAKUBONGA O NKOSI
12

NGIZOBONGA NGANI
KUYE! 7

NGIZOFUNA 3

NGIZOMBONGA NGITHINI
5

NGIZOMPHILEL’ UJESU
WAMI 10

NGOKUBA UNKULUNKULU 6

NJALO BAZALWANE BAMI
8

NOMA KUNJE 15

ONKOSI MALUSI WAMI 6

PHEZU KWAMAZULU 18

QAPHELA LEZOZENZO
ZAKHO 15

  14

SEKUPHELILE UKULWA 2

SENGIMFUMENE
UMSINDISI 3

SINJE NJE NJE 15

SIYAKUBONGA NKOSI 2

SIZOWANYATHELA
AMADIMONI 14

SONGEN’ EZULWINI 18

THINA SINEVANGELI 9

THINA SINGAMAKRISTU 2

UBANI ONGASAHLUKANISA
8

UJEHOVA WAKHULUMA
NOMOSES 16

UJESU ESEZELWE 1

UJESU UZOBUYA
MASIZILUNGISELELE 10

UJESU UZOBUYA YILOWO
14

UJESU WABEK’ INDABA
15

UJESU WABEKINDABA 3

UJESU WAMEMEZA 11

UJESU WAMI INKOSI
YAMI 12

UKHAYINI WAZUZANI 11

UMA NGIHOLWA ISANDLA
5

UMLOMO WAMI
NGIWUNIKELA KUJESU 15

UMPHEFUMLO WAMI 9

UNGAKUJABULELI 5

UPHAKEME 14

USATHANE AKANAWO 13

UVUKILE UKRISTU 4

VUKANI MASOSHA 17

VUKANI NILWE1 7

WAMEMEZA UMNTU
ENHLANGO 17

WEZINTOMBI,
NEZINSIZWA 7

WONK’ UMUNTU 16

YEBO YEBO NKOSI YAMI
4

ZINTOMBI NENSIZWA 13

ZULU  SONGS

KUHLUKUPHILA

Kuhl’ ukuphila phila
mzalwane
Khumbula ukuthi uJes’ uzobuya
Alande abakhe abathengwa
Ngegazi lemvana
Losho icilongo ezansi empumalanga
Mhla ebuy’ uMsindisi elanda abakhe

Sowel’ iJordan
sihamba noJesu
Songen’ eZulwini ngenjabulo.

KWATHI  IZWE  LIWELWE

Kwathi izwe liwelwe
Ubumnyama bezono
UBaba wathum’ uJesu uMsindisi
Ukusikhiph’ ezinxakini zezon’ asihlanze
Saze sabekwa senziwa izindlalifa zeZulu

Jesu Mnini webandla
walithenga ngegazi
Lakho lokugcina ulingcwelisile
IVangeli lagcwala ezweni lasisindisa
Jesu Nhlonko yebandla wabahlenga abanezono

Waphilisa ngegazi
Amakholwa oqobo
Wabaphendula ngesandla sakho abaningi
Kwaya kway’ ukona kwangena ebandleni, likaJesu
Amadodana akhe alwa ngokukudela ukufa
Phakathi kwezinhlupheko ukufa nosiz’ olungaka
Amaqhawe avusa ibandla engesabi izitha

Sopr: [Vukani bo!
Yilwani maKristu
Seni khethiwe iNkosi uJesu Kristu
Nkosi Baba ubabusise
Lungis’ ibandla
Kuwo wonke umhlaba]

Alt, Ten, Bass: [Nina
maKristu ovukani nilwe
Nilwe ninqobe impela abahlabani
Ngalivangeli mpela nisindisiwe
Wena uMsindisi uJesu Kristu
ULiqhawe uNkulunkulu
Osiphe inhlanhla ukuphenduka
Ongelizwi lakhe lungis’ ibandla
Yebo nezinhlziyo yebo nangenkolo
Nomoya emhlabeni wonke.]

UJESU  ESEZELWE

UJesu esezelwe
eBetlehem lase Judiya
Emihleni ka Herod’ inkosi, kwafika izazi
Zivel’ empumalanga, zabuza khon’ eJerusalem
Zathi uphi’ ozelwe oyiNkosi yabaJuda?
Ngoba sibon’inkanyezi kwelase mpumalanga.
Hosana.

     Sizokhuleka.

        Hosana
kweliphezulu.

UHerodi esezwile
lokho wabiza’ ababhali nabapristi
wabuz’ ukuth’ uKristu zalelwe kuphi,
Bamphendula bathi, eBethlehem lase Judiya
Ngoba kulotshiwe kanjalo, nawe Bethlehem
Lizwe lakwaJuda kawusiye omncinyane,
Kubo ababusi,
Kovela,

      kovela
umbusi,

        ozokwelus’
 izizwe.

UHerode esezwil’
ukuthi izazi sezimphambile,
Wathukuthela kakhulu wabulala bantwana,
Beminyaka emibili ngob’ efun’ u k’ bulal’ uKristu,
Kepha wafa engaphumelelanga,
Namhla sinokuthokoz’ okukhulu uSathan’ unqotshiwe,
Haleluya Haleluya {2x}.
Makadunyis’ umkhululi {2x}

LALELANI  ZIZWE

Lalelani zizwe zonke
izindaba ezibuhlungu
Ezehlel’ abantu kwelase Bhabiloni
Kwaqhamuka khon’ inkos’ eyaziwa ngegama
Lika Nebukadineza

Wahlupha abakholwayo
waqeda ukukholwa
Wabiza namakhos’ ezizwe izizw’ ezahlukeneyo
Wabatshel’ ukuthi bakhonz’ uNkulunkulu
Oyisithombe segolide

Izizwe zavuma
ukusikhonza kodwa inkathazo yasuka
Neziphithiphithi zavela
Isithando sabaswa saphindwa kasikhombisa
Saphindwa kwaba kasikhombisa

Izinsizwa ezintathu
zala ukusikhonza
Inkosi yabathukuthelela yathi
Shisani lababantu benqab’ ukulalela
Umthetho weNkosi

Sengathi ngibonabane
bengazi abathathu
Ngibon’ umunt’ oyisimanga ufana
nendodana kaNkulunkulu

Nebukhadineza
wesabisiqalekiso
Ngibon’ umuntu oyisimanga
Ofana nendodana kaNkulunkulu

ABhedineko
noShedireki noMishaki
UNkulunkulu wenu impel’ uyaphila
Phumani hambani ngokuthula 2x

Nebukhadineza wadla
nezinkomo
Wabalekel’ emahlathin’ amnyama
Waze waphenduka isiqalekiso esingaka
Sake sabonwa nakuliphi lizwe
IBhabhiloni losizi

SEKUPHELILE  UKULWA

Sekuphelile ukulwa
kweNkosi
Seyinqobile yahlula ukufa
Masiyibonge ngehubo lokuthi
Haleluya {x4}

Wafa uJesu wanqob’
uSathane
Wachitha onk’ amacebo esitha
Siyamdumisa sihuba ngokuthi
Haleluya {x4}

Ngesonto wabuye
wavuk’ ekuseni
Ezokubusa ubukhosi bakhe
Masihlangane sonkana ngokuthi
Haleluya -Haleluya {4x}

DUMISANI  UJESU

Dumisani uJesu
bakwethu {x2}
Osindisa izizwe zalomhlaba
Wanikela ngomzimba wakhe

Kwathi njalo lapho
eGolgotha
Zasho {x2} zonke izihlwele
Mbetheleni esiphambanweni

Amazulu {2x}
nesibhakabhaka {2x}
Nenkanyezi {2x} zakhala {2x}
INgelosi ezulwini ibhekile emhlabeni
Ziwesaba umnqamlezo oyihlazo lalomhlaba

Babesaba bonk’ abantu
lapheGolgotha
Wawuzamazam’ umhlaba lashon’ ilanga
Kwehl’ inhlekelele phezu kweGolgotha {{x2}
Sehla isimanga kwintaba yeKhalivari {2x}

Zahlulelwe zonke
izono {2x}
Ziphelile amen amen {2x}
Ziphelile amen haleluya

IZOBUYA  INKOSI  YEZULU

Izobuy’ iNkosi yeZulu
izobuya {2x}
{Maye kimi maye kuwe}
Ngiyoshonaphi mina
Uyoshonaphi wena
Umasingaphilanga {4x}

Masiguqe masinxuse
{Masizilungisele ithuba lisekhona}
Silungis’ indlela yeNkosi
Izobuy’ iNkosi yeZulu izobuya{2x}
Maye kimi maye kuwe

SIYAKUBONGA  NKOSI

Sop: Siyakubonga
Nkosi {x4}
Alt,Ten,Bass: Siyakubonga Nkosi {x8}
Sop: Ngosigcina kwakho {x4}
Sop: Siyakudumisa Nkosi {x4}

Alt,Ten,Bass: Siyak’
dumisa Nkosi {x8}
Sop: Ngokusifela kwakho {x4}

Sop: Chorus: Ngabe
sikuphi Nkosi?
Ngabe sinjani Nkosi? {x2}

Sop: Sizokudumisa
njalo
Sop: Sizokudumisa njalo
Sop: Sokuphilela njalo
Sop: Sokufela Nkosi

Alt,Ten, Bass:
Sizobonga Nkosi
Sizobonga Nkosi{x4}
Sop: Soku hluphekela Nkosi {x4}
Sop:Chorus: Noma kunzima Nkosi
Noma kumnyama baba {x2}
Alt, Ten, Bass: Sizohlala kuwe
Sikukhonze njalo {x4}
Sop: Sizokuma njalo, sokukhonza njalo,
Noma kumnyama Nkosi, sizohlala kuwe.
All: Sizohlala kuwe, Sikukhonze njalo {x3}

THINA  SINGAMAKRISTU

Thina singamaKristu
Amel’ iqiniso
Nom’ umhlab’ uphambene nalo
Sizoma sibatshele ngoKristu
Baphenduk’ ezonweni zabo
Babuyel’ eNkosini {x2}

Phambili maKristu
{Nimel’ iqiniso}
Amele iqiniso
Shumayelani ningathuli
Ukuze baphenduke

Noma sihlushwa
sikhathazwa {Sizoqhubeka}
Noma sikhashelw’ emajele
Noma sibulawa ngenxa yeVangeli
Sizolimel’ iqiniso

Ngeliny’ ilanga
{Siyothokoza}
Siyothokoza sihlale neNkosi
Enkazimlweni {x3}

ABANTU  ABANINGI

Abantu abaningi
emhlabeni
Baletha inhliziyo yabo kuwe Nkosi
Ngoba nguwen’ uSomandla {2x}
Sizolishumayela Baba izwi lakho
Liletha induduzo ekuhluphekeni
Noma sifa Baba siza kuwe {2x}

Samukel’ umusa
nothando
Oluvela eZulwini oluvela enkosini
Sithi siyabonga {x3}
Sithi umkhulu unamandla
Futh’ uthuphakeme kakhulu {x2}

KANJALO  MAKUKHANYE

Kanjalo makukhanye
ukukhanya {x2}
Kwenu phambi kwabantu {x2}
Ukuba babone imsebenzi
Yen’ emihle bamdumis’ uBaba {x2}

OseZulwini oseZulwini

Nina ningukukhanya
kwezwe
Ningumuzi owakhe entabeni
Ongeke ongeke wasitheka

Kanjalo makukhanye
{x3}
Ukukhanya kwenu phambi{x3}
Kwabantu babone imisebenzi
Yenu emihle bamdumi’ uBaba {x2}
OseZulwini oseZulwini {x2}

UJESU  WABEKINDABA

UJesu wabek’ indab’
emakholweni {2x}
Ukuze kudunyisw’ igama lakhe {2x}
Ahlanziweyo ngegazi {YEBO}

Ewe ewe Nkosi yami
{2x}
Inhliziyo yami iyaphumula kuwe
Ewe ewe Nkosi yami kuwe. {x2}

NGIZOFUNA

Ngizofuna ngizocela
kubab’ ekhaya
Ngize ngipheleliswe
Ngizofuna ngize ngipheleliswe
Ngizengipheleliswe {2x}
Ngizohamba ngifinyelele

Ngize ngifeze ibanga
lami
Ngizohamba ngifezile ibanga lami
Ngifeze ibanga lami ngizohamba
Ngiqed’ ibanga lami {2x}
Ibanga lami ngifeze ibanga lami
Ibanga lami ngiqede ibanga lami
Ngifez’ ibanga lami

KUKHON’  UMTHOMBO

Kukhon’ umthombo
wokuphila {x2}
Usegazini leNkos’ uJesu
Wozani basha wozanini {2x}
Wozani siphuze kuwona

Kulowo mthombo
wokuphila
Ophuzayo akanakoma qha {2x}
Wozani basha wozanini {x}
Wozani siphuze kuwona

Ngobukuphila
okuphakade {2x}
Kutholakala kuwona
Wozani nonke wozanini {x3}
Wozani siphuze kuwona

Kuwona umthombo
siphuze kuwona

ISIMANGA  SOTHANDO

Isimanga isimanga
{2x}
Isimanga sothando lwakhe {2x}

Ngehluleka ngehluleka
 {2x}
Ukuchaza ngothando lwakhe {x2}

Wabudela ubukhosi
Wabudela ngenxa yami{x4}

Wangikhipha ekufeni
{2x}
Wangibeka ekuphileni {x2}

Ngizombonga
ngizomdumisa {x2}
Kuzekube sekupheleni {x2}
Kuze kube sekupheleni {x4}

SENGIMFUMENE  UMSINDISI

Sengimfumene
uMsindisi
Sengimfumene umkhululi
Sengimfumene oyinqaba
Yokuphephela {4x}

Kadengizula
kadengisinga
Kade ngikhala kade nginxusa
Mayibongw’ iNkosi nansi
Oyinqaba yokuphephela {x3}

Uzongisiza
uzongigcina {x2}
Ngaye ngophila ngayengokuma {x2}
Udumo kuye oyinqaba {x3}

BAKHALA  ZONK’ NDAWO

Bakhala zonk’ indawo
Bakhala ngapha nangapha
Bakhala zonk’ indawo
Yekela abant’ abasha {x2}

Yeyi wena Sathane
suka
Lapha siyeke Sathane
Sikhonz’ Nkosi
Siyeke siyeke Sathane
Siyeke sikhonz’ iNkosi {x2}

YEBO  YEBO  NKOSI  YAMI

Yebo yebo Nkosi yami
{x3}
Yebo Nkosi yami
Nangu Jesu ekubiza wena moni
Ethi woz’ ekhaya uzothola
Usindiso buyela kuye {x2}

Ubosal’ usubuya nawe
wemama buya
Nawe webaba buya nawe dadewethu
Buyela kuye {x2}

Wen’ uyehla uyenyuka
awuyazi
Into oyenzayo kodw’ uJesu ebekubiza
Ethi buyela kuye {x2}

UVUKILE  UKRISTU

Uvukile vukilu Kristu
Ubonakele kuMariya
Nakubo abafundi bakhe
Haleluya {3x}

Wathi kubo hamban’
ezweni lonke
Nishumayele kubo abantu bonke
Okholwayo abhajadiswe
Ongakholwa uyakubhujiswa

INkosi ikhulumile
Yakhushulelw’ eZulwini
Yahlala ngakwesokunene
SikaNkulunkulu

Lalelani zizwe zonke
Inqobile iNkosi yamakhosi
Mayibongwe iNkosi yethu
Haleluya {3x}

ABANTU  LAPH’  EMHLABENI

Abantu laph’
emhlabeni
Balibele izinto zezwe
Kanti abasiqondi
Isiphetho somhlaba {x2}

Chorus
Asambeni mkhos’ omkhulu
Singabheki ngasemva
Ngoba masibhek’ emva
Sophelelwa ngamandla {x2}

Silanje bayakhuthuza
Silanje bayaphuza
Kanti ke abasiqondi
Isiphetho somhlaba

Silanje
basemidansweni
Silanje bayaphuza
Kanti ke abasiqondi
Isiphetho somhlaba

NANTI  IZULU

Nanti iZulu iZulu
{x2}
Ikhaya lomphefumlo wami
Khona ngongena ngihlale ngibuse
Khona ngongena ngihlale ngijabule {x2}
Ekhaya lomphefumlo wami

Alukh’ usizi usizi
{x2}
Ekhaya lomphefumlo wami

BHEKANI  EZULWINI

Bhekani bhekani
eZulwini {x2}
Lapho kukhona uMsindisi wethu
Owasifela {x2}

Sesiya khona eZulwini
{x2}
Lapho kukhona uMsindisi wethu
Owasifela {x2}

NGINGUMHAMBI  EMHLABENI

Ngingumhambi
emhlabeni
Aphelil’ amandla ami
Ngikhathel’ ukuhamba
Sengifun’ ikhaya lami
Ngongena ngiphumule
Ngasemfuleni
Ngiyohlala noJesu
Khona eZulwini

Koba kuthula kimina
Ekhaya laphaya {2x}
Akukho ukukhala nosizi
Nezinhlupheko khona
Koba kuthula kimina
Ekhaya laphaya

Alusekho ulaka
Nokuhlushwa khona
Akusekho ukulwa
Nokuxabana qha
Ingonyama nemvana
Kuhlala ndawonye
Izizwe zikhanyise
Sezisindisiwe

UNGAKUJABULELI

Ungakujabuleli
ukungakholwa {2x}
Ungakujabuleli ukungangaphenduki {2x}
Awunakho ukuphil’ okuphakade {2x}
Ungakujabuleli ukungasindiswa {2x}
Awunakho ukuphil’ okuphakade {2x}

Onayo indodana
kaNkulunkulu {2x}
Unokuphila okuphakade
Udumo malube kuye
Udumo kophezu konke {8x}

NGABONA  UMUZI

Ngabon’ umuzi
oyingcwele {2x}
OwaseJerusalema
Ngabon’ umuzi oyingcwele
Omuhl’ iJerusalema

Wehla eZulwini
Ulungiswe ngobunono {2x}

Uvunuliswe kahle
njengomakoti
Evunule ehlobel’ umnyeni wakhe {2x}

Ngezwa izw’ elikhulu
Livele Zulwini

Lithi zinyembezi {2x}
Seziyakwesulwa nya!

ASAMBENI  SIY’  EZULWINI

Asambeni siy’
eZulwini
Siyobon’ iNkos’ uJesu
Siyojabula ngayo lemini {2x}
Sesihlezi neNkos’ uJesu

Chorus:
Wen’ awufuni na ukuhamba nathi
Woza sihambe siyeZulwini {2x}
Woza sihambe siyeZulwini
Siyobon’ iNkos’ uJesu

Asambeni siye Zulwini
Siyobon’ iNkosi’ uJesu
Siyojabula ngaleyo mini
Sesihlezi neNkos’ uJesu

Wen’ awufuni na?
ukuhamba nathi
Nakh’ ususala siy’ eZulwini
Woza sihambe siy’ eZulwini
Siyobon’ uBab’ uJesu! {2x}

LIKUDE  IKHAYA

Likude likud’ ikhaya
{2x}
Ikhaya lami lisemaZulwini
Lapho-ke lapho sophumula
Ingunaphakade lungasekh’ usizi

Nawe ke nawe ungeza
{2x}
Ekhaya lami uziphumulele
Isango isango lakhona
Lisavulekile isango nguJesu

UMA  NGIHOLWA  ISANDLA

Uma ngiholwa isandla
SeNkosi enkulu

Ngiyajabula
enhlizweni
Nginokuthul’ emphemfulweni
Uma ngiholwa isandla
SeNkosi enkulu

Oh when I’m led by
the Master’s
Great hand Amen {x2}
Oh when I’m led by the Master’s
Great ha…nd
I have joy in my heart
And peace in my soul
Oh when I’m led by the Master’s
Great hand Amen!

EGETSEMANE

EGetsemane wathandaza
laph’ uJesu
Engenacala bambethel’ onqamlwezweni
Wathandaza laph’ EGetsemane
Kungathi kuligazi lamanzi

Wath’ uPilatu
mthabatheni
Nimbethele nom’ engecala
Zamlandela izixuku zawomame
Zimkhalela waze waphendula wathi
Bomame nikhalelani ngalendaba
Ngob’ iyezi imini elusizi
Kuy’ umame ozeleyo

Maye, Maye, Maye,
Maye, {x2}

Waze waphendula wathi
Bomama nikhalelani ngalendaba
Ngob’ iyez’ imini elusizi
Kuy’ umame ozeleyo

Maye – maye – maye –
maye

Maye – maye – maye –
maye

Maye – maye – maye –
maye

NGIZOMBONGA  NGITHINI

Ngizombonga ngithini
{x2}
Wangithand’ uJesu {x2}
Ngizombonga ngithini
{AMENI HALELUYA }

Walishiy’ iZulu
Wabudel’ ubukhosi
Wabudel’ ubuhle
Weza wangisindisa
Ngizombonga ngithini

Wenyukel’ eZulwini
Uyongilungisela
Uyobuy’ angilande
Ngiyohlala naye
Ngizombonga ngithini

Ngizombonga
ngizomdumisa {2x}
Ngizoguqa ngimkhonze nje
Amen Amen Amen Haleluya

NGIMBON’  UJESU

Ngimbon’ uJesu {3x}
Eleng’ esiphambanweni {x2}
Ethwel’ izono zami nawe

Ngidela konke
Okwalo mhlaba {x3}
Mina ngizohamba

Ngizohamba noJesu
{x2}
Anginanto esandleni sami {x3}
Mina ngizomnika uqobo lwami {x2}

ONKOSI  MALUSI  WAMI

ONkosi oNkosi malusi
wami owami{x2}
Uzungigcine ungigcine ngize ngife
Ngigcine Nkosi oNkosi malusi wami
Owami uzungigcine
Ungigcine ngize ngife

Oh Lord Oh Lord you
are my shepherd {x2}
My shepherd will you keep me
Will you keep me until I die.

Keep me Oh Lord you
are my shepherd
My shepherd
Will you keep me will you keep me
Until I die {x2}

IJERUSALEMA

IJerusalema
IJerusalema {x4}
IJerusalema umuzi okhanyayo
Jerusalema Jerusalema
Jerusalema umuzi okhanyayo

Ngingeze ngakubala
{x4}
Okuhle la {x2}
Ngingekubal’ okuhle laphaya
Ngingekubale ngingekubale
Ngingekubal’ okuhle laphaya

Umnandi lowo muzi
{x4}
Jerusalema iNkos’ ikhona le
Ikhona le ikhona le
Ikhona le Jerusalema iNkosi khona le
Jerusalema iNkosi ikhona le

NGOKUBA  UNKULUNKULU

Ngokuba uNkuluNkulu
{x2}
Walithanda izwe kangaka {x2}
Wanikela ngendodana yakhe {x2}
Ezelwe kuphela kwayo {x2}
Ukuba okholwa yiyo
Angabhubhi abe
Nokuphila okuphakade

Ayizang’
ukuzokwahlulela izwe
Indodana izwe lisindiswe ngayo {x2}

Makabongwe
uNkuluNkulu {x2}
Ngomsebenzi ongaka
Asenzele wona umsebenz’ ongaka
Msebenz’ ongaka senzele wona!

LAFIK’  IVANGELI

Lafik’ ivangeli{x2}
Lasikhulul’ ezonweni
Lafika neNkos’ uJesu {2x}
Laguqul’ inhliziyo{x2}
Eyayigcwel’ inzondo
Lawuqed’ umona
Owawubusa kimi
Lakhiph’ ukuziqhenya
Engangiphila kuwo {2x}

Sizombonga njal’
uJesu
Ngalokh’ asenzele khona {2x}
Sizomdumisa njalo uBaba
Nawe ungeza kuye uJesu
Uzokusindisa
Woza nenhliziyo yakho
Uzokusindis’ uJesu

Kukhon’ izintombi
Ezakhululw’ ezonweni
Ezakhululwa nguye
Ezasindiswa nguye
Kukhona izinsizwa
Ezakhululw’ ezonweni
Kukhon’ izingane
Ezakhululw’ ezonweni

Sizombonga njal’
uJesu
Sizomdumisa njal’ uBaba
Ngalokh’ angenzele khona
Ngalokh’ asenzele khona.

NGATHOLA  ISIMANGA

Ngathola isimanga
{x2}
Ngathola ivangeli

{Empilweni yami mina
{x2}
Layishintsh’ impilo yami {x3}
Eyayisiyonakele {x2}

Ngabe wen’
uzotholani?
Ngalokhu kuphila kwakho
Mina ngathola ivangel’

Mntomush’ uzozuzani?
Ngalempilo yakho wena
Ilanga liyashona {x2}
Thengisis’ ithuba lakho
UJes’ uyakubiza {x3}
Uthi woza kuye manje
Ngoba yen’ unawamandl’
Okukhulula
Nawe uthole usindiso

KUKHULU  OKWENZEKAYO

Kukhulu
kukhulu-okwenzekayo
Sehla senyuka lapho
Sinxusel’ imvuselelo

Kwaphulwa thina
kuqala
Sabona izono zethu
Akekho obono munye
Ngaphandle kwakhe

Kwaqedw’ mina
nokuziqhenya
Nokwazi kwami
Kwaphela ngemvuselelo

Akekho owasitshela
Ngokuqhuma kwenhliziyo
Lapho sesaphuliwe
Isandla sakhe

Kuwena ke othi
uyayifuna
Imvuselelo uza ngeyakho indlela
Yebo kuwena othi uyayifuna yini?
Ngitshel’ ukuthi wena
Waziwa nganina?
Ngomakhelwane bakho
Ngempilo yakho

Ngithi ngalokhu,
angenzele khona
Mina ngizomnik’ uqobo lwami
Ngimnik’ uqobo lwami.

WEZINTOMBI,  NEZINSIZWA

Wezintombi nezinsizwa
Bobaba bethu, bomama bethu
Isikhathi sifikile sokushumayela
Niyamenywa nonke kulomsebenzi

Bhekani naz’
iziphithiphithi
Zikhungethe wonke umhlaba
Akukho lutho lungasiza
Ngaphandle kwevangeli

All: Vangeli
Tenor: Mawuhambe
Vangeli leNkos’ uJesu {x2}
Bass: Qhubekani
All: Makristu
Qhubekani neVangeli
Makristu kuz’ abantu
Basindiswe
All: Nkosi yethu sihawukele
Malihambe ivangeli

INkosi yasifela
Kungenxa yezono zethu
Ngakho masizinikele kuyo
Siyoba nokuphil’ okuphakade
Kuphel’ inzondo emhlabeni
Kunye namagqubu kubantu
Siyohlala njalo
Simdumis’ uKristu
Nsuku zonke!

KUKHON’  USUKU

Kukhon’ usuku
oluyisimanga kimi
Engingeze ngalukhohlwa
Mhla uJesu engithola
Ngihamb’ ebumnyameni

Alto: Namhlanje
All: Angesabi lutho
Ngob’ uJesu wami
Uligugu kimi

Ngizohamba nay’
ebusheni bami
Ngingenal’ uvalo

Bobaba bethu bomama
bethu
Niyamenywa wozanini kuJesu
Ngob’ akukh ukuhlupheka kuye
Nezinsizi zomhlaba

Alto: Namhlanje
angesabi lutho wami
Bafowethu nani bodadewethu
Niyamenywa wozanini kuJesu
Ngob’ akukh’ ukuhlupheka kuye
Nezinsizi zomhlaba

NGIZOBONGA  NGANI  KUYE!

Ngizobonga ngani kuye
{x4}
Walishiy’ izulu
Wez’ emhlabeni
Wangikhulula ngizobonga
Ngani kuye {x2}

Bengingafanele lutho
{x4}
Walishiy’ zulu wez’ emhlabeni
Wangikhulula
Wangihawukel’ uJesu {x2}

Ngizokhipha ntoni
kuye
Ngizomnik’ udumo
Ngokuphila kwami
Ngokuphila kwami
Ngizoyis’ udumo kuye

Ngizoyis’ udumo kuye
{x2}

UBANI  ONGASAHLUKANISA

Ubani ongasahlukanisa
nothando
Ubani ongasahlukanisa
Nothando lukaKristu
{Nothando lwakhe}

Ukuhlupheka noma
usizi
Ukuzingelwa noma indlala
Ukuhambaze nom’ ingozi
Nom’ inkemba emhlabeni {x2}

Kulotshiwe ukuthi
Ngenxa yakho sibulawa
Sibulaw’ usuku nosuku
Sithiw’ izimvu zokuhlatshwa
Kodwa sinqoba nokunqoba

Nakuphakama nakujula
Nanye into edaliweyo
Akunamandl’ okusihlukanisa
Nothando lwakhe uNkulunkulu

Siyakholwa ukuthi
ngenxa yakho
Sibulawa sibulaw’ usuku nosuku
Sithiw’ izimvu zokuhlatshwa
Kodwa sinqoba nokunqoba {x2}

NJALO  BAZALWANE  BAMI

Njalo bazalwane bami,
qinisani eNkosini
Nasemandleni ayo amakhulu ninqobe
Hlomanini izikhali zonke zikaNkulunkulu
Ukuba nibe namandl’ okumelana noSathane
{Hlomanini izikhali hlomanini izikhali}

Asibambene nenyama
negazi
Sibambene nemibuso namandla
Ngisho namakhosi ezwe, abusayo emnyameni
Nomoy’ ababi phezul’ emkhathini
{Sibambene nemimoya imimoya kaSathane }

Ngakho hlomani
izikhali zonke zikaNkulunkulu
Ukuba nibe namandl’ okuzabalaza ngosuku olubi lapho
Senifeze konke nime yimanini izinkalo ziboshiwe ngeqiniso
Nifakil’ sivikelo sesifuba sokulunga
{Hlomanini izikhali hlomanini izikhali}

Izinyawo zigqokisiwe
ukulungela ukushumayela
Ivangeli lokuthula kuwowonke umhlaba
Kunakho konke lokhu nihlome isihlangu
Sokukholw’ eniyakuba namandla okucima
Ngaso yonke imikhonto eshisayo kaSathane
{Yimanini izinkalo ziboshiwe ngeqiniso}

Namukel’ isigqoko
sensindiso
Nenkemba kamoya eyizwi laphezulu.

BAFIKA  PHAMBI  KUKAPILATU

Bafika phambi
kaPilatu babhali
Bammangalela kuPilatu
Bathi ufanele ukufa
Ngoba uxova izizwe bo

Wayethul’ uJesu ethi
kugcwaliseka
Ngaye imibhalo
Abantu bafuman’ intethelelo
Yezono kuNkulunkulu

Mhla ethathwa ifu
uJesu
Phezu kwentaba yeminqumo
Waphakamisa izandla ezinegazi
Ezimanxebanxeba

Wathi ukuthula makube
kinina
EJerusalema nize nisale nithandaze
Nize nimbathiswe amandla

Uyaphi Jesu Nkosi
yethu
Usishiya phakathi kosizi
Uthi sisale sithandaze
Size simbathiswe amandla

LOTHI  THABATHA

Lothi thabatha konk’
okwakho
Ngoba lendaw’ okuy’ ingcolile
Hamba nabantwana bakho bakho
Ngoba lendawo izobhujiswa

Kwenzek’ indab’
enkulu {GOMORA SODOMA}
Kwehl’ umlilo uvel’ eZulwini
Kwash’ obaba abaphuz’ utshwala
Kwash’ omama abagay’ utshwala

Kwash’ obhuti
ababhem’ ugwayi
Kwasha nosisi ababukekayo
Kwash’ izingane ezingalaleli
Kwasha nobaba abathakathayo
GOMORA  SODOMA.

THINA  SINEVANGELI

Thina sinevangeli
basha liyasiqondisa
Liyasigeza ezonweni zethu {ELETHU BASHA}
Okungcon’ ulibeke phansi
Kunokub’ ulithath’ ulimfamfathe
Lelivangeli ngelethu basha

Elethu basha {x}

Awu kungcon’ ungiyeke
phansi
Mus’ ukungiphazamisa
Ngoba ungek’ ungithinte
Elethu basha

Sopr: Ngiyeke phansi
ngiyeke phansi
Ngiyeke phansi ungangiphazamisi

NASO  ISIKHATHI

Naso isikhathi
esimnandi
Wozani nonke kuJesu uMsindisi
Nizothola ukusindiswa

Ngeliny’ ilanga
izintombi
Nezinsizwa ezibukekayo
Zona ke ziyakuzula zizulazula
Zifuna izwi likaNkulunkulu
Sezikhala izinyembezi

KUDALA  UABRAHAMA

Kudala kwakukhon’
indoda
Okwakuthiwa ngu Abraham
Igama layo
Kudala yayiseyaziwa ngegam’ elithi,
Nguyise wabakholwayo

Wayekhonz’ uJehova
uAbraham
Engenasici

Ngeny’ imini
wafikelwa ilizwi
UAbraham
Lalithi Abraham nikela ngo Isaka
Wenyuk’ intaba uAbraham
Wenyuk’ intaba no Isaka
Hay’ ukukholwa okwakulapho
Hayi uthando olwalulapho

Nxa enikela
ngomntwana wakhe
Laphuma izwi lakhuluma naye
Ngokholo ngokholo u Abrahama (TEN)
Lasho lasho ilizwi           (ALTO)
Mus’ umbulala umntwana wakho (SOP)
Thatha inqama wenz’ umnikelo

Wenyuk’ intaba u
Abram
Wenyuk’ intaba no Isaka
Hay’ ukukholwa okwakulapho
Hayi uthando olwalulapho
Nxa enikela ngomntwana wakhe
Laphuma izwi lakhuluma naye

MZALWANE  KHETHA  IZULU

Mzalwane kheth’ iZulu
{AMENI}
Kunom’ ukheth’ umhlaba
Ngob’ umhlaba uyadlula {2x}
Mntomusha kheth’ iZulu
Kunom’ ukheth’ umhlaba
Ngob’ umhlaba uyadlula

Amen Amen uyadlula
uyadlula
Nathi sakheth’ iZulu
Namanje sisalikhetha
Nawe woza ulikhethe
Amen Amen ulikhethe ulikhethe

UMPHEFUMLO  WAMI

Umphefumlo wami
ukhathazekile
Sengishonile odakeni
Ebusheni bami ngicel’ intethelelo

Msindisi wami
ngiyazisola
Ngezenzo zami ngithethelele
USathan’ ungikhohlisile
Ngihlangabeze Msindisi wami
Ebusheni bami ngicel’ intethelelo

Ngoshonaphi na?
Ngoyaphi na?
Ngihlangabeze Msindisi wami
Ebusheni bami ngicel’ intethelelo

MUKHULU  UMUSA

Mukhulu ‘musa inkul’
inhlanhla
Ngamenywa nam’ esiphambanweni
Kwavul’ umthombo ngahlanzwa nami
Ngaphiw’ ingubo emhlophe qhwa

Emhlophe qwa {x3}
yeb’ emhlophe qhwa

Kulelizwe engiya kulo
Ngaphesheya kwalokhu k’phila
Ngongena kuwo nengubo yami
Engenabala yeb’ emhlophe qhwa

Chorus:

Nawe ungeza kuJesu
wami
Akuhlanze naw’ usindiswe
Ngeliny’ ilanga uzogqokiswa
Eyakh’ ingubo yebo emhlophe qhwa

ABANTU  BOXOLO

Abantu boxolo
abasekho emhlabeni
Kugcwel’ insizi nezinhlupheko
Bayokuphepha kanjani na?
Uma bedela usindiso

All: Hawu
Alto: Bona
All: Bophepha kanjani na?
Alto: Uma bona
All: Bedel’ usindiso {Maye x4}
Alto: Kodwa
Ngeny’ imini bosikhumbula

Wozani bakwethu
siqondisaneni
Nom’ izono zethu zibomvu okwegazi
Zohlanzwa zibe mhlophe {x2} Qwa
Ngegazi lendodana yakhe

Olizwayo izwi
lendodana yakhe
Wodlul’ ekufeni okungunaphakade
Wongen’ ekuphileni okuphakade
Kusho uJehova wamabandla!

JERUSALEM  IKHAYA!

Ten: Jerusalem
 All: ikhaya lokuthula
Ten: Jerusalem  All: ikhaya lokuphumula
Kakh’ ohluphekayo, kakh’ okhalayo qha
EJerusalem ikhaya lami

Siyokuma eNkosini
soyibona eZulwini
Ekhaya lami lokuphumula umphefumulo wami
Baba Nkosi yami ngiphathe ngesandla sakho
Ngilungisele iZulu
Ngiphathe ngesandla sakho
Somusa nothando   {Mdali wethu}

Sengilangazelel’
usuku
Lokungena khona ekhaya lami
Masengimbona eZulwini
Kophel’ insizi nenyembezi
Sengigqokiswa okumhlophe
Sengithola lowo mqhele wami

Koba mnandi Amen
ngalolosuku haleluyah
Sengimbona Amen uJesu wami haleluya
Semgimkhonza Amen sengimdumisa haleluya

UJESU  UZOBUYA  MASIZILUNGISELELE

UJesu uzobuya iNkosi
yeZulu
Izoland’ abayo
Masizilungiselele
Akathengwa ngemali
UJesu ufun’ inhliziyo
Nathi sesisindisiwe Amen
Nathi nokuphila kwethu Amen

Maye kimina
ngizothini
Maye kuwena uzothini
UJesu ebuya
Singaphilang’ impil’ engcwele {x2}
Maye singaphilang’ impil’ engcwele

NGIZOMPHILEL’  UJESU  WAMI

Ngizomphilel’ uJesu
wami
Ngizomphilela njalo
Ngizodumis’ igama lakhe
Ngibong’ umusa wakhe
Ngizoqhubeka ngikhonz’ iNkosi
Ngizoqhubeka ngizoyikhonza
{Kuze kube ngunaphakade}

Noma kufik’
izinhlupheko
Noma kufik’ ukuzingelwa
Ngizoqhubeka ngikhonz’ iNkosi
Ngizoqhubeka ngizoyikhonza
{Ngeke ngisuke kuye}

Kufisa kwam’
enhlinzweni yami
Ukuyibon’ iNkosi yami
Ngihlal’ enayo ekhaya lami
Ngiyidumise njalo ekhaya
Laphakade ekhaya laphakade

LASH’   IGOMORA

Lash’ iGomora
neSodoma {x3}
Lash’ iGomora neSodoma {x3}

Kuthe ngenxa
yokungcola kwayo
Kwathunyelwa izithunywa zezulu
Ukuba ziyokulibhubhis’
IGomora neSodoma {x2}

Zingelosi zifikile
kuy’ uLoti
Zathi “Loti phuma namhla
KuleSodoma ngoba lonalobhujiswa”
Lash’ iSodom
Lash’ iSodom
Lash’ iSodom neGomora
Labhujiswa kalusizi
Kwasind’ uLoti nabantwana bakhe {x2}

JESU  NGIYAKUTHANDA

Jesu ngiyakuthanda
ngiyaz’ uJesu {x2}
Jesu ngiyakuthanda ngiyaz’ ungowami
Sengishiy’ izono nokwenama kwezwe
Muhleng’ onomusa uMsindisi wami
Jesu ngiyakuthanda ngiyaz’ uJesu

Ngikuthanda ngikhona
ngokub’ ungithandile
Wangihlawulela ezonweni zami
Ngothando wathwala umqhele wameva
Jesu ngiyakuthanda ngiyazi ungowami

Khona esigodlweni
seNkosi yeZulu
Ngomtusa ekhaya elimi phakade
Ngohuba nomqhele ekhanda kimi
Jesu ngiyakuthanda ngiyaz’ ungowami

Ngikuthanda ngikhona
nokuba sengifa
Ngokubonga selokhu ngihamb’ emhlabeni
Ngohuba nomqhel’ ekhanda kimi
Jesu ngiyakuthanda ngiyaz’ ungowami

Jesu ngiyakuthanda
ngiyaz’ ungowami {x4}

NAMI  SENGIKHULULIWE

Nami sengikhululiwe
Ngangiboshiwe
Nami sengikhululiwe

Kazi wen’ ukhululiwe?
Ekuboshweni kwezono zakho
Kazi wen’ ukhululiwe?
Mina ngikhululiwe

Nami sengiy’ekhaya
Sengiyothola ukuphumula
Okwaphakade
Nami sengiy’ ekhaya

UKHAYINI  WAZUZANI

UKhayini wazuzani
Ngokubulal’ umfowabo
Lutho

Lutho {9x}

Mntomush’ uzozuzani
Ngokuhlal’ ezonweni
Lutho

Lutho {9x}

UJesu uyakubiza
Uthi woza kuyena
Yebo

Yebo {9x}

KUKHULU  KUKHULU

Kukhulu{x2}
esikwenzelweyo
Esiphambanweni
Waphakanyis’ uJesu
Esiphambanweni

Ukuba bonk’
abambonayo
Bakhululwe ezonweni
Ngimbonile {x3} esiphambanweni
Laphel’ icala lami

Ngingayisa Ntoni kuye
Efanele ukumbonga

Anginakho okwaneleyo
Ngimnik’ uqobo lwami

HLAL’   UBE  NAMI

Hlal’ ube nami Nkosi
lishone
Sekuzokuhlwa mawube nami
Anginay’omunye ongisizayo
Wen’ osizayo hlal’ ube nami

Umzuzwana wam’
uyadlula
Nezinjabulo zonke ziphela
Akunakuma konke okwalapha
Wen’ omiyo hlal’ ube nami

Nxa useduze anginal’
uvalo
Zonk’ izinhlupheko angizesabi
Yize ukufa nalo ithuna
Wonginqobisa uhlal’ ube nami

UJESU  WAMEMEZA

UJesu wamemeza ngezw’
elikhulu
Bab’ ezandleni zakho
Ngiyawubek’ umoya wami
Eloi {x2}

Wazamazama umhlaba
{x}
Aqhephuka amatshe
Bath’ impela lo
Uyindodana ka Thixo

IJERUSALEMA

IJerusalem {x2}
Jerusalem’ umuzi okhanyayo
Jerusalim {x2} umzi okhanyayo

Ngingeze ngakubala
{x3}
Ngengekubal’ okuhle laphaya
Okuhle la {x3}
Ngingekubal’okuhle laphaya

Umnandi lowomuzi {x3}
Jerusalem’ iNkos’ ikhona le
Ikhona le {x2}
Jerusalem’ iNkosi ikhona le

KWAKULUSUKU  LWEPHASIKA

Kwakulusuku
lwephasika
Kulihora lesithupha
Wathi kubo uPilatu
Bhekani nans’ iNkosi
Bamemeza bathi kuye
Susa susa mbethele {x2}

Bamkhumul’ ingubo
zakhe
Bammbathis’ ebomvu
Baweluka umqhele wameva
Bawufak’ ekhanda lakhe

Khona wenyukela khona
Ethwel’ isiphambano
Entabeni {x2} ethiwa iGolgotha
Kwakulusuku lephasika
Kulihora lesithupha
Kwaba-mnyam’ ezweni lonke
UJesu wamemeza Eloi Eloi
Lamasabatani
Thixo wam’ ungishiyeleni

Wagebis’ ikhanda
lakhe
Wafa ngobuhlungu
Ingalokhu mina nawe
Namhla singasindiswa

Kholwa ngenhliziyo
yakho
Vuma ngomlomo wakho
Uthethelelwe izono zakho
Usindiswe nawe

IKHAYA  LAMI  ELIHLE

Ikhaya lami elihle
Alikho lapha {x2}
Ikhaya lami nobaba wami
LiseZulwini {x2}

Ngongena khona mina
Ekhaya lami {x2}
INkos’ iland’ ibandla
Layo iy’ eZulwini {x2}

Ngobe ngihlezi naye
Sengimdumisa {x2}
Ngihlala naye ngiphila naye
Ngibusa naye
Amen haleluya

UJESU  WAMI  INKOSI  YAMI

UJesu wami iNkosi
yami
Idwala lami elokucasha
Umthunzi wami wokuphumula

Ngaye ngophila
uzongisiza
Ngizomphilel’ ebusheni bami
Idwala lokucasha
Umthunzi wami wokuphumula

Sekuphelele ngoJesu
wami
Ngohlabelela ngaye ngovuma
Ngithi uphakeme
Ophezu konke
Makadunyisw’ ophezu konke

Idwala lami lokucasha
Umthunzi wami wokuphumula

NGIYAKUBONGA  O NKOSI

Ngiyakubonga o Nkosi
yami
Wangiphilisa sengifile
Wangibuyisa emhlabeni
Wangikhulula wangisindisa
   O Nkosi yami

Manje mina
sengikhululiwe
Sengiyahamba ngiy’ eZulwini
Lapho ngohlala neNkosi yami
Sengiyikhonza ngiyidumisa
    O Nkosi yami!

AKE  SIFUNENI  INTANDO

Ake sifuneni sifuneni
Sifuneni intando kaThixo
Sifuneni {x3}
Sifunen’ intando kaThixo

Akesijuleni
Sesiyitholile sitholile
S’ tholile intando kaThixo
Siyitholile

Akesibongeni

Akesiyenzeni

HALLELUYA  DUMISANI

Halleluya
 Halleluya {x2}
Dumisani uJehova
EZulwini Haleluya
Nimdumise kweliphezulu
Dumisani Halleluya
Mdumiseni ninazingelosi
Zakhe zonke dumisani
Nimdumiseni nina mabandla
Akhe onke
Du—mi—sani Halleluya

Mdumiseni nina langa
nenyanga
Nimdumise nina zinkanyezi
Zonke ezikhanyayo
Dumisani nina maZulu amaZulu
Nina manzi aphezu kweZulu
Makuthathe kudum’ isigama likaJehova
Ngokuba wayaleza kwadaleka
Futhi wakumisa kuze kubephakade
Washaya umthetho ongenakweqiwa
Halleluya {x2}
Dumisani uJehova Halleluya

Mdumiseni uJehova
emhlabeni
Ninenikhona nezinto zonke mdumiseni
Nawe mlilo nesichotho liqhwa nenkwezane
Nawe siphepho esenza okwezwi lakhe
Tenor: Nawe siphepho esenza izwi lakhe
Nani zintaba namagquma onke
Nani mithi ethelayo nayoyonk’ imithi
Nani zilwane nonke nani zinyoni nonke
Nani bantu bonke emhlabeni mdumiseni
Maba dumise igama likaJehova
Ngokuba elakhe igama lodwa eliphakeme
Inkazimulo yakhe iphezu komhlaba neZulu
Dumisani: uJehova Amen

KUTHE  UJESU  ENGENA

Kuthe uJes’ engena
eJerusalema
Iningi lezixuku lahalalisa
Ababe phambili nababe mlandela
Bendlala izingubo namahlamvu

  Basho
bonke bemdumisa
  Ngezwi linye bethi
  Makabongwe ozayo
  Egameni leNkosi
  Hosana {x8}

Kuthe abaFarisi
bekubona lokhu
Babuza kuJesu kufanele yini?
UJesu ebaphendula ababembuza
Wathi uma bethula lawamatshe
Azongidumisa

ALIKHO  ALIKHO

Alikho, alikho,
alikho
Igam’ elinje {x4}
Gam’ elisha gam’ elisha
Igam’ elinje {x4}
Hay’ alikho, hay’ alikho hay’ alikho
Igame’ elinje {x2}

Gam’ elisha gam’
elish igam’ elinje {x2}

NGISEBENZEL’  IZULU

Ngisebenzel’ iZulu
Zulu ikhaya lami
Ngiyophumula khona kuze kube phakade {x2}

Choir:
Ameni ameni haleluya {x4}

Angithand’ ukuphila
impilo engayami
Ngithand’ ukumphilela onguMsindisi wami {x2}

Choir:

ONkos’ uzungikhumbule
embusweni weZulu {x2}
Ngize ngifinyelele kuwena Nkosi yami

GCINA  KONKE  OKUBEKIWEYO

Bass: Gcina kahle
lokhu okukuwe
Gcina O: Thimothewu
OTHER: O: Thimothewu
O: Thimothewu
O: Thimothewu
Gcina kahle lokho okukuwe

Bass: Ngenkambo
nangezwi kwabasha
Londoloza kahle lokh’ okukuwe

Alto: Ivangeli {x3}
Lahamba, lahamba
Lajula emabandleni {x2}

Alto: Dumisani {x3}
Amen, amen, amen, Haleluya {x2}

Bass: Ngenkambo
nangezwi kwabasha
O: Thimothewu, O: Thimothewu
O: Thimothewu, londa kahle
Lokh’ okukuwe

USATHANE  AKANAWO

USathane akanawo
{akanawo} x3
Akanamandla uSathane {x2}
Sizohlabelela sizohlabelela
Sibatshele akanamandla uSathane

UJesu unamandla
{unamandla} x3
Unamandla aphelele
Unamandla apheleleyo
Sizonqoba ngegazi

Ekhay’ eZulwini
{abangcwele} x3
Banokuthula abangcwele
Uma beqonda eZulwini

ZINTOMBI  NENSIZWA

Zintonbi nensizwa
ilento {x4}
Ilento
IBhayibheli {x8}

Bobaba nomama ilento
Ilento
IBhayibheli {x8}

Elasikhiph’ ebubini
Elasifak’ ebuhleni
IBhayibheli {x14}

ENSIMINI  YE  EDEN

Ensimini ensimini
{x3}
Ensimini ye Iden
Kwakukhona uAdamu noEva {x2}

Alto: Yafik’ inyoka
kowesifazane
Sopr: UNkulunkulu ushilo
Alto: Yabuz’ inyoka ngobuqili bayo
Sopr: Ukuthi ningadli umuthi
Alto: Yakhulum’ inyoka ngobuqili bayo
Ophakathi kwensimu

UNkulunkulu uyaz’
ukuthi
Amehlo enu ayovuleka besenikwazi
Okuhle nokubi

Wadla u Eva wadl’
isithelo
Wadla no Adamu wadl’ isithelo
Amehlo abo avuleka ku Adamu noEva

Wafik’ uNkulunkulu
ensimini
Wamemez’ u Adamu ensimini
Wathi Adam’ uphi na?
Bezwa izwi likaNkulunkulu
Bacasha phakathi kwemithi
Bacasha ebusweni bukaJehova

UJESU  UZOBUYA  YILOWO

UJesu uzobuya {x4}

Ameni haleluya ameni

Yilowo nalowo
uzokwahlulelwa {x2}
Ngemisebenzi yakhe {x2}

Nom’ emibi
uzokwahlulelwa ngayo {x2}
Nom’ emihle uzokwahlulelwa {x2}

Uzokwahlulelwa
ngemisebenziyakho {x3}
Ntombi nsizwa mama baba.

SEBEYANGIBUZA

Sebeyangibuza nangayo
lentombi
Bathi ngempela yehlukene nesono {x2}

All:  Gelekeqe

Sebeyangibuza nangayo
lensizwa
Bathi ngempela yehlukene nesono {x2}

Sebeyangibuza nangaye
lomama
Bathi ngempela wehlukene nesono {x2}

Sebeyangibuza nangaye
lobaba
Bathi ngempela wehlukene nesono {x2}

Umntu’ omsh’
uyehlukana nesono {x4}

Aphume {x8}

All: gelekeqe

KUDALA  UNOWA

Ten: Kudala
Kwakukhona iqhawe okwakuthiwa
NguNowa igama lalo

Ten: UNowa
Nowa wasebenza Nowa wajuluka
Wakha inqanawe yabheka phezulu

Inhliziyo yami
izubuhlungu
Uma ngizwa ngeqhawe lika Thixo
Ogama linguNowa.

SIZOWANYATHELA  AMADIMONI

Sizowanyathel’
amadimoni ngegama likaJesu
Sizowanyathel’ amadimoni ngegama likaJesu
Ewe thina
Simtholil’ uJesu osebenza lapha
Uyeyed’ uJesu osebenza lapha
Yebo thina

Usebenza, usebenza,
usebenza la
Usebenza la
Yebo thina

EGETSEMANE

EGetsemane entabeni
yeminqumo
Laph’ uJesu wafa khona
Wayefela izono zami
Nezabantu abantu bonke

Bamgwaza ngomkhont’
ohlangothini{x}
Kwaphuma igazi namanzi
Kuze ngisindiswe nami

UPHAKEME

Uphakeme uSimakade
{x4}

Wangifela es’
phambanweni {x4}

Masithobe phambi
kweNkosi {x4}

Kazi ngoba yini mhla
ngifayo? {x4}

Uma nginga philanga
njengokuba ethanda {x2}

KUKHONA  IZANDLA

Kukhona izandla
ezingenacala
Ezabethelwa esiphambanweni
Jesu Jesu mangiphathwe ngalezozandla
Ezabethelwayo esiphambanweni

Kukhona inyawo
ezingenacala
Ezabethelwa esiphambanweni
Jesu Jesu mangihambe ngalezozinyawo
Ezabethelwayo esiphambanweni

Kukhona inhloko
engenacala
Elathwesw’ umqhele esiphambanweni
Jesu, Jesu mangithwale ngaleyonhloko
Eyathwes’ umqhele esiphambanweni

Kukhona uhlangothi
olungenacala
Abalugwazayo esiphambenweni
Jesu, Jesu mangihlanzwe ngalelogazi
Elampompozayo esiphambenweni

NOMA  KUNJE

Noma kunje nje nje
nje nje {x2}
Sizoqhubeka

Sisho kini bafowethu
nabodade
Noma kunje nje nje nje nje
Sizoqhubeka

Noma kumnyama
Noma kubomvu
Sizoqhubeka

SINJE  NJE  NJE

Sinje nje nje nje
Thina sinjena ngenxa kaJesu

Thina sinje nje nje
Thina sinjena ngenxa kaJesu

Siyabonga sinje nje
nje
Thina sinjena ngenxa kaJesu

Haleluja sinje nje
nje
Thina sinjena ngenxa kaJesu

UJESU  WABEK’  INDABA

UJesu wayibek’ indaba
emakholweni
Ukuze kudunyisw’ igama lakhe
UJesu wayibek’ indaba emakholweni
Ahlanziweyo ngegazi

Ewe ewe Nkosi yami
Inhliziyo yami iyaphumlakuwe
Ewe ewe Nkosi yami kuwe

INHLIZIYO  YAMI

Inhliziyo yami Nkosi
yami
Iyalangazelela wena {x2}

T,A,B: Amen

Amen amen amen amen
Haleluya
Amen {x4}
Uma ngiguqa ngamadolo ngikhala Nkosi
Ngiyasizwa isandla sakho
Baba, baba, baba, ONkosi yami
Ngiyasizwa isandla sakho

Amen amen amen amen
haleluya
Amen {x2}

Yala Nkosi
singadeleli imfundiso yezwi lakho
Yala Nkosi singadeleli imiyalo yezwi lakho

UMLOMO  WAMI  NGIWUNIKELA  KUJESU

Umlomo wami
ngiwunikela kuJesu
Ngiyathand’ ukukhuluma zonk’ izinto ezinhle

Nalamehlo ami
ngiwanikela kuJesu
Ngiyathanda ukubona zonk’ izinto ezinhle

Nezindlebe zami
ngizinikela kuJesu
Ngiyathand’ ukulalela zonkizinto ezinhle

Nazizandla zami
ngizinikela kuJesu
Ngiyathand’ ukusebenza zonk’ izinto ezinhle

Nezinyawo zami
ngizinikela kuJesu
Ngiyathanda ukuhamba zonk’ indawo ezinhle

HUMMING

Naluqobo lwami
ngilunikela kuJesu
Ngiyathand’ ukumphilela uMsindisi wami

QAPHELA  LEZOZENZO  ZAKHO

Qaphela lezozenzo
zakho
Ngoba kuwena zingukufa {x2}
Ngoba luyeza lolosuku
Oluvutha njengeziko {x2}

Maye maye kuwena nami
Maye maye kuwena nami

Ngoba imsebenzi yakho
Isazovez’ obala
Ngoba luyeza lolosuku
Oluvez’ okufihliweyo

Maye maye kuwena nami
Maye kuwena nami
Maye kuwena nami

ISIKHATHI  ESIKHULU

Isikhathi esikhulu
kwafika ivangeli
Esizweni sakwaZulu maye maZulu
MaZulu phendukani

Maye maZulu isikhathi
siphelile
INkosi iseduze
Maye maZulu phendukani

Zizwe zonke zokuma
phambi kwakh’ uSomandla
Zizilande ngakho konke
Ezikwenzil’ emhlabeni

Zizwe zonke
Zizwe zonke phendukani

Labo abakholwayo
mabayekukubanga
Bahlangane babuyisane
Sisho ngoba sikhathi siphelile

Maye makholwa
Makholwa phendukani

Maye lusizi olukhulu
lokufika kweNkosi
Abanye bayofisa
Kuthi ngabe abazalwanga

Mhlaba wonke
Mhlaba wonke phendukani

WONK’  UMUNTU

Wonk’ umuntu
uyozimela phambi kaJehova
Silindel’ iZulu silindel’ uJehova

Nawe ntombi uyozimela
phambi kaJehova?
Silindel’ iZulu silindel’ uJehova

Nawe nsizwa uyozimela
phambi kaJehova?
Silindel’ iZulu silindel’ uJehova

Nawe mama uyozimela
phambi kaJehova?
Silindel’ iZulu silinde’ uJehova

Nawe baba uyozimela
phambi kaJehova?
Silindel’ iZulu silindel’ uJehova

Kazi wen’ uzokwaz’
ukuma phambi kaJehova?
Nawe uyabizwa lungakafiki lolosuku

Silindel’ iZulu
silindel’ uJehova
IZulu silindele

BAPHUMA  ABASHUMAYELI

Baphuma, baphuma
bashumayeli
Baphuma, baphuma {2x}
Baphuma bashumayeli
Bendab’ ezilungileyo
Baphuma awu baphuma umncelele
Baphuma awu, baphuma, baphuma
Baphuma awu, umkhosi kaThixo
Bepheth’ indaba ezilungileyo

Baphuma, bevela, kuzo
zonke izizwe
Bayashumayela izindaba zoxolo

Besith’ uvukile {2x}
Uvukile uMkhululi wabo
Thethan’ inyaniso bantu bonke
Imiphefum’ lo yonke mayitheth’ inyaniso
Ivakalise kubantu bonke
Isitsho isithi guquka…ni

{Dumisani} Benza
indumiso, {ndumiso} {2x}
Abashumayeli besihla, benyuka
Bezisa inxelo {ezi} vuyisayo
Kulowo ubathumileyo
Alt: Amen, haleluya
Haleluya…….
Amen haleluya.

HAMBANI  MAKRISTU

Hambani hambani
maKristu
Nithathe imbewu yezwi nihlwanyele {2x}
Bass: Abantu babhekene nathi
Hambani, hambani, {2x}
Hambani nihlwanyele

Hambani, hambani
maKristu}
Nithathe imbewu yezwi nihlwanyele} {2x}
Bass: Izizwe zibhekene nathi
Hambani, hambani, {2x}
Hambani nihlwanyele} 2x

Hambani, hambani
baFundi
Nithathe imbewu yezwi nihlwanyele {2x}
Bass: Umhlaba ubhekene nathi
Hambani, hambani, {2x}
Hambani nihlwanyele

Hambani, hambani
baFundi
Nithathe imbewu yezwi nihlwanyele {2x}
Bass: USathan’ ubhekene nathi
Hambani, hambani, 2x
Hambani nihlwanyele

UJEHOVA  WAKHULUMA  NOMOSES

UJehova wakhuluma
noMoses esehlane
Wathi kuye, Moses hamba Gibithe,
Utshel’ uFaro, abayeke abantwana bam’
Bay’ ehlane, lapho bafika bangikhonze
Ngenkululeko, uJehova wakhuluma noMose
Bass: Wath’ uFaro, ngubani uJehova
Ukuba ngilalele izwi lakhe?
Yaba lukhun’ inhliziyo kaFaro

Bass: Ngiyek’ uIsrael
ukuba ahambe la
Wath’ angimazi uJehova,
Futh’ angiyukumvumela
Usrael ukuba ahambe la.

Alt: UJehova wabulala
onk’ amazibulo
Ase Gibithe
Waqala ngezibulo l’kaFaro
Bass: LikaFaro

Alt: UFaro esebonile
lokho wathum’ inceku
Zakhe, ukuba z’khiphe abantwana
Bakwa Israel
Kanjalo uNkulunkulu
Wathum’ iNdodana yakhe

Alt: UJesu Kristu
isikhiphe
Ezonweni zethu
Bass: Ezonweni

VUKANI  MASOSHA

Vukani masosha
hamban’ umhlaba wonke
Nibatshele bonke ngamandl’ evangeli
Ukuze zonk’ izizwe ezilamkelayo
Zisindiswe ngosuku lokwahlulelwa

Chorus:
Siphelil’ isikhathi sezinto zalomhlaba
Ziyedlula ngokushesha
Njengama dlamb’ olwandle
Kufanele silwe silwel’ iNkosi yethu
Eyabethelwa ngenxa yezono zethu

Ake nibheke manje,
umhlab’ umikanjani
Izazi namakhosi sebehlulekile
Akukh’ okungasiza nokungaleth’ ukuthula
Ngaphandle kweVangeli leNkos’ uJesu

Bonk’ abant’ abasha,
kanye nabadala
INkos’ iyabadinga balwe noSathane
Babeth’ {icilongo} {x2} leVangeli
Ukuze kungabikh’ozilandulelayo

VUKANI  NILWE

All: Vukani nilwe, 2x
maqhawe ezulu
Sop: Nina maKristu, qiniso, i-qi—-ni so
I-qi—-ni—so la—-yo iNkosi
Alt: Nina maKristu, limelen’ iqiniso,
Limelen’ iqiniso, limelen’ iqiniso leNkosi
Ten: Nina maKristu, limelen’ iqiniso
Limelen’ iqiniso, limelen’ iqiniso leNkosi
Bass: Nina maKristu, limelen’ iqiniso
Limelen’ iqiniso, limelen’ iqiniso leNkosi

All: Nimel’ iqiniso,
vukani maKristu
Nimele iqiniso

Sop: Vukani nilwe,
nimele iqiniso
Alt: Vukani nilwe, nimele iqiniso
NgeNkosi uJesu, siphiwe amandla
Ten: Vukani nilwe, nimele iqiniso
NgeNko….s’ uJesu, siphiw’ amandla
Bass: Vukani nilwe, nimele iqiniso
ngeNkosi uJesu, siphiwe amandla

All: Okunqoba zonk’
izitha, {x2}
NgeNkosi, uJesu
Siphiw’ ukunqoba ngeNkos’ uJesu
NgeNkos’ uJesu {3x}
Vukani maKristu nilimele iqiniso
INkosi iyakuninqobela

S.A.T: Vukani
maKristu, nimel’ iqiniso
Nimel’ iqiniso, iNkosi iyakuninqobela
Bass: Vukani nilwe, nina maKristu
Nimel’ iqiniso, iNkosi iyakuninqobela
All: INkosi iyakusinqobela 2x

WAMEMEZA  UMNTU  ENHLANGO

Wamemeza umntu
enhlango
Wamemeza khona ekuseni
Wamemeza sethuka saphuma
Sajonga khona

Uyathetha
phulaphulani
Uyathetha umprofethi
Uyathetha eshumayela
Ethi lungisani

Guqukani nanko
umgwebo
Guqukani bantu nonke
Khumbulani okwathethwayo
Ngabaprofethi (ezweni) ngabaprofethi

Nilivile, nilivile,
ilizwi
Lomprofethi emhlabeni
Lungelani ukushiya (konke)
Seliphelil’ ixesha, phelil’ ixesha

Masibalekel’ umsindo
zayo [Alt, Ten, Bass]
Sizifunel’ ikhay’ ezulwini   [Awu]
Masiguqe sithandaze njalo
Size sifike khay’ ezulwini [Yoyo….safa]

ANGISOZE  NGAKHATHAZEKA

Angisoze
ngakhathazeka
Ngizoziphilela ngomthandazo
Yonk’ imihla emhlabeni
Ngoziphilela ngomthandazo

Chorus:
Sop: O! Nkosi

Angisoze
ngakhathazeka
Ngizoziphilela ngomthandazo
Yonk’ imihla emhlabeni
Ngoziphilela ngomthandazo

Nang’ uJesu,
walithwal’ icala lami
Walilahla, walilahlela eKhalvari
O! Nkosi angisoze ngakhathazeka
Ngizoziphilela ngomthandazo
Yonk’ imihla emhlabeni
Ngoziphilela ngomthandazo

Halleluya angisenazo,
Angisenazo izinsizi
Ngidl’ umbuso, ngidl’ umbuso
Wasezulwini
Ngiwudla, ngiwudla
Ngilaph’ emhlabeni

Nani bodade nabafo,
Nani bafowethu
Ningakhohlwa, ningakhohlwa
Yon’ iNkosi yenu
Ukuthi, ukuthi ningabakhethiwe
O! Nkosi, anisoze nakhathazeka
Anoziphilela ngomthandazo
Yonk’ imihla emhlabani
Anoziphhilela ngomthandazo

MINA  KADE  NGIPHILA  EZONWENI

Sop: Mina kade
ngiphil’ ezonweni
A,T,B: Ngingabon’ ubuhle bezulu lakho

Sop: Ngoba lihl’
izulu, ngoba lihle
A,T,B: Wangakhel’ uMsindisi wam’ uJesu

Sop: Ngiyohlala
noJesu wami,
khonekhaya lokuphumula
A,T,B: Ngimdumis’ uMsindisi wam’ uJesu

Sop: Ngiyohlala,
ngiyohlala
A,T,B: Ngimdumis’ uMsindisi wami uJesu

SONGEN’ EZULWINI

Sop: Songen’ ezulwini
NoMsindisi sijabule
Sombon’ uBaba wethu
NoMsindisi sithokoze
Ngalelolanga zophel’ insizi
Nezinhlupheko, nokukhala

    Sobe
simdumisa, sihamba naye,
    Sihlala naye, siphila naye

A,T,B: Amen, amen

PHEZU  KWAMAZULU

Bass: Phezu kwamazulu
Nangaphansi kwalomhlaba
Izwi lakhe limi lodwa
All: Sibong’ iNkosi enkulu

Bass:O! Baba
(All: Wethu osemazulwini)
Bass: O! Baba
(All: Sithandaza wena thina)
Bass: Thetha Nkosi
(All: Thetha Moya oyingcwele)
All: Khanya khanya kulendawo

ENGLISH SONGS

 

BEHOLD THE
LORD

Behold the Lord upon His throne;
His face is shining like the sun.
With eyes blazing fire, and feet glowing bronze,
His voice like mighty water roars.
Holy, holy, Lord God Almighty;
Holy, holy, we stand in awe of You.
The first, the last, the living One,
Laid down His life for all the world.
Behold He now lives for evermore,
And holds the keys of death and hell.
Holy, holy, Lord God Almighty;
Holy, holy, we bow before Your throne.
So let our praises ever ring
To Jesus Christ, our glorious King.
All heaven and earth resound as we cry;
‘Worthy is the Son of God!’
Holy, holy, Lord God Almighty;
Holy, holy, we fall down at Your feet.

MINE  EYES  HAVE  SEEN

Mine eyes have seen
the Glory
Of the coming of the Lord
He is trampling out the vintage
Where the grapes of wrath are stored
He hath loosed the fateful lightning
Of his terrible swift sword
His truth is marching on

Glory, Glory,
halleluja
His truth is marching on

He has sounded forth
the trumpet
That shall never sound retreat
He is sifting out the hearts of men
Before his judgement seat
O be swift my soul to answer Him
Be jubilant my feet our God is marching on

Glory, Glory,
halleluja
Our God is marching on

In the beauty of the
lilies
Christ was born across the sea
With a glory in His bosom
That transfigures you and me
As He died to make men holy
Let us live to make man free
While God is marching on

Glory, Glory
Hallellujah
While God is marching on

IN  THE  RESURRECTION  MORNING!

In the resurrection
morning
When the trump of God shall sound
We shall rise halleluja we shall rise
When the saints will come rejoicing and no tears
Will there be found we shall rise
Halleluja we shall rise

Chorus:
We shall rise hallelujah We shall rise Amen
In the resurrection morning when death’s
Prison bars are broken, we shall rise
Hallellujah we shall rise

In the resurrection
morning blessed
Thought it is to me (we shall rise x2)
I shall see my blessed Saviour who so freely
Died for me (we shall rise) {x2}

In the resurrection
morning we shall
Meet Him in the air (we shall rise)
And be carried up to Glory
To our home so bright and fair

SEEKING  THE  LOST

Seeking the lost yes
heartly entreating
Wanderers on the mountain astray
Come unto me His message repeating
Words of the Master speaking today

Chorus:
Going afar upon the mountain
Bringing the wanderer back again
Into the fold of our Redeemer
Jesus the Lamb for sinners slain

Seeking the lost and
pointing to Jesus
Souls that are weak and hearts that are sore
Needing the saving words of Salvation
Showing the path to life ever more

Thus should we go on
missions of mercy
Following Christ from day to day
Cheering the faint and raising the fallen
Pointing the lost to Jesus the way

FRIENDSHIP  WITH  JESUS

Friendship with Jesus
Fellowship divine
What a blessed, sweet communion
Jesus is a friend of mine

IT’S  ONLY  JESUS

Its only Jesus who
was crucified
Because of my sins
Hallelujah praise the Lord
Hallelujah Amen

TELEPHONE  TO  GLORY

Chorus:
Telephone to Glory oh the joy divine
I can feel the current moving on the line
Made by God the Father for His very own
You may talk to Jesus on His Royal Telephone

Central never busy
always on the line
You can hear from heaven almost anytime
Tis the Royal service built for one and all
When you get in trouble use this Royal line of all

If your line is
broken and connections too
Have been lost to Jesus, tell you what to do
Prayer, Faith and Promise mends the broken wire
Then your soul is burning with the pentecostal fire

There will be no
charges, telephone is free
It is put for service, just for you and me
There will no waiting on this Royal line
Telephone to glory always answers just in time

THE  SAVIOUR  HAS  COME

The Saviour has come
in His mighty Power
And spoken peace to my soul
And all of my life from that very hour
I’ve yielded to his control {x2}

Wonderful oh it is
wonderful
It is marvelous and wonderful
What Jesus has done for this soul of mine
The half has never been told

From Glory to Glory
he leads me on
From Grace to Grace every day
And brighter and brighter the Glory dawns
While pressing my home ward way {x2}

If fellowship here
with my Lord can be
So inexpressibly sweet
Oh what will it be when his face we see
When round the white throne we meet {x2}

YOU  CANNOT  HIDE  FROM  GOD

You cannot hide from
God
Though mountains cover you, His eyes our secret
Thoughts behold, His mercies all our lives enfold
He knows our purposes untold
You cannot hide from God

Chorus:
You cannot hide from God {x2}
Whatever you do wherever you go
You cannot hide from God
His eye is fixed on you
You cannot hide from God

You cannot hide from
God though quietly you go
He notes your footsteps ‘ere they fall
He hears your silent heart felt call
His Knowledge rules high over all
You cannot hide from God

You cannot hide from
God this one thing
You can do if you would save your sinful soul
If you would be made pure and whole
If you would reach the highest goal
Your soul must hide in God

FULL  SALVATION

Full salvation, full
salvation
Lo the fountain opened wide
Streams through every land and Nation
From the Saviours wounded side

Full salvation, full
salvation
Streams and endless crimson tide {x}

Oh the glorious
revelation
See the cleansing current flow
Washing stains of condemnation
Whiter than the driven snow

Full salvation, full
salvation
Oh the raptures bliss to know {x}

Loves resistless
current sweeping
All the regions deep within
Thought and wish and senses keeping
Now and every instant clean

Full salvation, full
salvation
From the guilt and pow’r of sin {x}

RISE  YE  CHILDREN  OF  SALVATION

Rise ye children of
salvation
All who keep to Christ the head
Wake, arise oh mighty nation
E’re the foe on Zion tread

Calling forth the
mighty anthem {x2}
Like the thunders of the sea
Through the blood of Christ our ransom
More than conquerers are we {x3}
Through the blood of Christ our ramsom
More than conquerers are we

Saints and Heroes
gone before us
Firmly on this ground have stood
See their banners waving o’er us
Conquerers through Jesus blood

Soon we all shall
stand before him
See and know the glorious Lord
Soon in joy and light adore Him
Each receiving his reward

ONWARD  CHRISTIAN  SOLDIERS

Onward Christian
soldiers marching as to war
With the cross of Jesus going on before
Christ the Royal Master leads against the foe
Forward into battle see his banners go

Chorus:
Onward Chirstian soldiers marching as to war
With the cross of Jesus going on before

At the sign of the
truimph Satans host doth flee
On then Christian soldiers on to victory
Hells foundations quiver at the shout of the praise
Brothers lift your voices loud your anthems raise

Crowns and thrones
may perish, Kingdoms rise and wane
But the Church of Jesus constant will remain
Gates of hell can never ‘gainst the Church prevail
We have Christ’s own promise and that cannot fail

Onward then ye people
join our happy throng
Blend with ours your voices in the truimph song
Glory praise and honour unto Christ the King
This through countless ages men and Angels sing

THEY  LED  HIM  TO  BETHANY

They led him to
Bethany
That’s where he stayed
They led him to Getsemane
That’s where he prayed
They led him to Calvary
Salvation’s complete
Oh led by the prints {x2}
Of his wounded feet

Foot prints of Jesus
Are leading the way
Foot prints of Jesus
By night and by day
Surely if I follow
My life will be holy
Oh led by the prints {x2}
Of his wounded feet

Tell me whom do you
follow
Is He the crucified Lord
Tell me whom do you follow
Did nails pierce his feet
Tell me whom do you follow
Are his feet stained with blood
Are you led by the prints {x2}
Of His wounded feet.

Foot prints of Jesus
Are leading the way
Why such a low life
If following Jesus
Surely if you follow
He’ll lead you to heavenly treasures
Are you led by the prints {x2}
Of his wounded feet

OH,  BLESS  THE  LORD

Oh bless the Lord oh
my soul
All within me oh bless His name

Chorus:
He’s high in holiness
Glory to His Name (hallelujah)
Praise to God
Praise to thee my Lord

With all good things
He satisfies
Like the eagles your youth renewes

The Lord is merciful
and gracious
Slow to anger, plentious in grace

THANK  YOU  GOD

Thank you God for
sending Jesus
Thank you Jesus that you came
Holy spirit won’t you teach me
More about his wonderous ways

If your way is weary
and the night is dark and drear
Never fear, He is near
Dark and drear may be the way I hear my Saviour say
Follow me, follow me

[One step more one
step more
Give me faith for one step more
One step more my Saviour one step more
Only one step more] x2

WHEN  THE  LAST  DAY

When the last day
shall come
And the roll shall be called
When the saints meet their Saviour in the air
When the pilgrim and stranger
At last reach their home
We’ll be there praise the Lord we’ll all be there

Chorus:
We’ll be there we’ll be there
On the dawn of that great day
When the saints gather home
We’ll be there praise the Lord we’ll all be there

When the ransomed of
earth
Shall unite in the song
That is sung by the angels bright and fair
When the harps all shall ring and the music shall roll
We’ll be there, praise the Lord, we’ll all be there

We shall ne’er say
good-bye
In that home of the soul
There we’ll not have a burden or a care
And when Jesus shall say
Enter in with thy Lord
We’ll be there praise the Lord we’ll all be there

TRUST  YE  IN  THE  MIGHTY  GOD

Trust ye in the
mighty God
The God of Jacob
For He the God of Israel
Has ever lasting strength

Bass: God is our
refuge and strength
God is our refuge our refuge
Sopr: God is our refuge our refuge and strength
Tenor: Our very present help in times
In times of trouble
Therefore we shall never fail
All: Therefore we shall never fail

Alto: Therefore we
shall never
Sopr: Therefore we shall never never fail
God is our strength {x2}
God is our strength and our refuge
Therefore we shall never fail Amen

I  KNOW  THAT  MY  REDEEMER  LIVES

I know that my
Redeemer lives
What joy the blessed assurance gives
He lives, He lives who once was dead
He lives my everlasting Head

Chorus:
He lives {x2}
All glory to his name
He lives {x2}
My Saviour still the same
He lives {x2}
All glory to His name
He lives
My Saviour still the same
[What joy the blessed assurance gives
I know that my Redeemer lives] x3
I know that my Redeemer lives {x}

He lives and grants
me daily breath
He lives that I shall conquer death
He lives my mansions to prepare
He lives to let me serve Him there

GLORY  BE  TO  GOD

Glory be to God,
glory
Glory be to God {x3}
Who giveth us the victory {x2}
Through Jesus Christ our Lord {x2}
Unto Him be glory {x4}
And honour and strength
And blessing
And strength and blessing
And strength and blessing

Unto Him be glory and
honour
And strength and blessing
Magnify and praise Him {x}
Praise Him for ever
For ever and ever
For ever  A —MEN.

HOSANNA!  HOSANNA!

Hosanna Hosanna
Hosanna
Blessed is He that cometh {x3}
In the name of the Lord {x2}

Sopr: Blessed be the
King of Israel
Tenor: Blessed be the King of Israel
Blessed {x6}
Blessed is He that cometh
In the name of the Lord. {x3}

I  AM  THE  BREAD  OF  LIFE

I am the bread of
life
He who comes to me shall not hunger
He who believes in me shall not thirst
No one can come to me, unless the father draw him

Chorus:
And I will raise him up {x3}
On the last day

Sopr. + Alt: The
bread that I will give
Is my flesh for the life of the world
And he who eats of this bread
He shall live forever, he shall live forever

Bass + Tenor: Unless
you eat of the flesh
Of the son of man
And drink of his blood {x2}
You shall not have life within you

Sopr. + Alt: I am the
resurrection
I am the life
He who believes in me
Even if he die
He shall live for ever

All: Yes Lord we
believe
That you are the Christ
The son of God
Who has come into the world

MY  SINS

My sins were higher
than the mountain
When the Lord sanctified me

Chorus:
Singing glory Hallelujah
When the fire came down
When the Lord sanctified me

My sins were deeper
than the ocean
When the Lord sanctified me

My sins were flowing
like a deep river
When the Lord sanctified me

THE  LORD  IS  MY  SHEPHERD

The Lord’s my
shepherd
I’ll not want
He makes me down to lie
In pastures green, He leadeth me
And the quiet waters by

My soul He doth
restore again
And me to walk doth make
Within the paths of righteousness
For His own name’s sake

Yea, though I walk
through deaths dark vale
Yet will I fear no ill
For thou art with me and thy rod
And staff me comfort still

My table thou hast
furnished
In presence of my foes
My head thou dost with oil an’oint
And my cup over flows

Goodness and mercy
all my life
Shall surely follow me
And in God’s house
For ever more
My dwelling place shall be

BLESSED  SAVIOUR

Blessed Saviour we
adore Thee
With Thy love and grace proclaim
Thou art mighty Thou art holy
Glorious is Thy matchless Name

Chorus:
Glorious {x2}
Glorious is thy name Oh Lord

Great redeemer Lord
and Master
Light of all eternal days
Let the saints of every nation
Sing Thy just and endless praise

FROM  THE  DAWN

From the dawn of
creation
Since the first faint stroke of time
The majesty and pow’r of God so thrills
This heart of mine
My soul stands in wonder
My spirit fills with praise
To the Mighty God whose hand
Hath guided all our ways

Chorus:
He is God, He reigns supreme
‘Ere earth was trod, His Word hath been
Tried by fire and sea and sword
That all may know He is the Lord
He is God, He stands alone
His mighty rod His royal throne
And everlasting He shall be
For He is God eternally

We will shout ‘cross
the heavens
We will challenge earth below
There is none like unto Thee
Who makes our hearts with joy o’erflow
It is Thee we will worship
It is Thee we trust and fear
It is Thee who lifts our heads
And fills our hearts with cheer

HOW  FIRM  A  FOUNDATION

How firm a foundation
ye saints of the Lord
Is laid for your faith in His excellent Word
What more can He say than to you He hath said
To you who for Refuge {x3} to Jesus have fled

Fear not I am with
Thee, oh be not dismayed
For I am thy God and will still give thee aid
I’ll strengthen thee help thee
And cause thee to stand
Upheld by my righteous {x3} omnipotent hand

The soul that on
Jesus hath leaned for repose
I will not, I will not Desert to his foes
that soul, though all hell my endeavor to shake
I’ll never, no never {x3} no never forsake

ALL  CREATURES  OF  OUR  GOD

All creatures of our
God and King
Lift up your voice and with us sing
Halleluja halleluja
Thou burning sun with golden beam
Thou silver moon with softer gleam
Halleluja {x5}

Thou flowing water
pure and clear
Make music for thy Lord to hear
Halleluja, halleluja
Thou fire so masterful and bright
That givest man both warmth and light
Hallelluja {x5}

Let all things their
Creator bless
And worship Him in humbleness
Halleluja Halleluja
Praise, Praise the Father
Praise the Son
And praise the Spirit Three in one
Halleluja {x5}

OH  THOU  THAT  TELLEST

Oh thou that tellest
Good tidings to Zion
Good tidings to Jerusalem

Oh thou that tellest
That tellest good tidings to Zion
Good tidings to Zion
Arise arise say unto the cities
Of Judah behold your God
Behold
The glory of the Lord
Is risen upon thee

Oh thou tellest good
tidings to Zion
Say unto the cities of Judah – behold, behold
The glory of the Lord {x2}
Is risen upon thee

MAKE  A  JOYFUL  NOISE

Make a joyful noise
to God all ye lands {x2}
Serve the Lord with gladness {x2}
And come before His presence with a song

Know ye that the Lord
He is God
It is He that hath made us
And not we ourselves
We are his people {x2}
And the sheep of His pasture

Oh enter ye into His
gates
With thanks giving
And into His courts with praise
Be thankful unto Him {x2}
Be thankful, thankful unto Him
And bless His holy name

Repeat verse 2

THE  BLOOD  THAT  JESUS  SHED

The blood that Jesus
shed for me
T’is the blood that was a shed on Calvary
Oh the blood that gives me strength
From day to day it will never lose its power
Each day it reaches to the highest mountain
And it flows to the lowest valley
Oh the blood that gives me strength
(Wonderful blood x2)
From day to day it will never lose its power
It will never never lose its power {x2}

THEY  TRIED  MY  LORD

They tried my Lord
and Master
With no one to defend
Within the walls of Pilate
He stood without a friend

Chorus:
I’ll be a friend to Jesus
My life for Him I’ll spend
I’ll be a friend to Jesus
Until my years shall end

To all who need the
Savior
My friend I recommend
Because He brought salvation
That’s why I am His friend

I’ll do what He may
bid me
I’ll go where He may send
I’ll try each passing moment
To prove that I’m His friend

ARE  YOU  READY

Are you ready oh my
brothers?
Are you ready oh my sisters?
Have you cleansed your hearts?
Are they free from sin?
Are you ready to meet our God?

Jesus said we must be
born again
Jesus said you must be (born again) {x2}
To see the kingdom of God Hallelujah Amen

You may come come
come to the cross {x3}
Halleluya amen

TO  THE  WORK

To the work {x2} we
are servants of God
Let us follow the path
That our master has trod
With the balm of His counsel
Our strength to renew
Let us do with our might
What our hands find to do

Chorus:
Toiling on {x4}
Let us hope and trust
Let us watch and pray
And labour till the Master comes

To the work {x2}
there is labour for all
For the kingdom of darkness
And error shall fall
And the name of Jehova
Exalted shall be
In the loud swelling chorus:
Salvation is free!

To the work {x2} in
the strength of the Lord
And a robe and a crown
Shall our labour reward
When the home of the faithful
Our dwelling shall be
And we shout with the ransomed
Salvation is free

PRAISE  HIM

Praise him {x2}
Jesus our blessed Redeemer
Sing all earth His wonderful love proclaim
Hail Him hail Him highest arch angels in glory
Strength and honour give to His holy name
Like a shepherd Jesus will gaurd his children
In His arms He carries them all day long

Praise Him {x2} tell
of His excellent greatness
Praise Him {x2} ever in joyful song

Praise Him {x2} Jesus
our blessed Redeemer
For our sins He suffered and bled and died
He our Rock our hope of eternal salvation
Hail Him {x2} Jesus the crucified
Sound His praises Jesus who bore our sorrows
Love unbounded, wonderful, deep and strong

Praise Him {x2} Jesus
our blessed Redeemer
Heav’nly portals loud with hosannas ring
Jesus, Saviour reigneth for ever and ever
Crown Him {x2} Prophet and Priest and King
Christ is coming,over the world victorious
Pow’r and glory unto the Lord belong

GREAT  AND  GLORIOUS

Great and glorious is
the Lord in majesty
Glorious and mighty Father (glorious)
Mighty and loving Father (Father)

Alto:
Praise Him upon His throne for His greatness
And for all His exceeding greatness

All:
Great and glorious mighty in all majesty
Let all extoll (Him all extoll) Him forever more

Praise ye the Lord
for it is good to sing praises
Unto our God
Praise ye the Lord for it is good
To sing praises to our God
Glorious and mighty
(Glorious) Loving Father (Father)
Glorious and in Majesty
Praise to Thy name Thy holy name forevermore

God is nigh to all
that call
All that call truly upon Him
The Lord upon the golden throne {x2}

Sop: Great and
glorious Lord

Alto: Mighty and
loving father

Sop & Alt:
Mighty and loving Father eternal Lord

All:
Great and glorious call upon him mighty and loving
Glorious and in majesty, glorious and in Majesty

PRAISE  THE  LORD

Praise the Lord
praise the Lord with harp
And tongue praise the Lord with harp and tongue
Praise the Lord praise Him all ye old and young
Praise the Lord with harp and tongue

Praise the Lord,
praise the Lord, praise the Lord
Praise Him all ye old and young ye old and young
Ye old and young He’s in mercy ever strong
Praise the Lord through every state

Praise the Lord,
praise the Lord
Praise the Lord through every state

Praise the Lord,
praise the Lord, praise the Lord
Praise Him early praise the Lord, praise the Lord
Praise Him late praise him late
God alone is good and great
God alone is good and great
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord

He’s in mercy (ever
strong x2
God alone is good and great

Let the Loud Hosannas
rise
Widely spreading widely
Spreading thro’ the skies
Thro’ the skies widely spreading thro the skies
Widely spreading thro the skies

God alone, God alone,
God alone, God alone
God alone, God alone, God alone, is just
God alone is just and wise

THOUGH  WE  THE  CHRISTIANS

Though we the
Christians in this world
Both great and small together groan
Alone will Jesus lead us home
And bid the pain and sorrows flee

For sooner He in time
will come
And angels shout the wanderers home
For sooner He in time will come
And angels shout the wanderers home

THEIR  SOUND  IS  GONE  OUT

Their sound is gone
out into all lands
Into all lands into all lands
Their sound is gone out
Their sound is gone out
Is gone out into all lands

And their words unto
the ends of the world
Unto the ends of the world
Their sounds is gone out is gone out into all lands
Their words unto the ends of the world
And their words unto the ends of the world
And their words unto the ends
Of the world

Alto: And the glory
of the Lord
And the glory the glory of the Lord
The glory of the Lord
Shall be revealed shall be revealed

And the glory the
glory of the Lord shall be
Revealed and all flesh shall see it together
And all flesh shall see it together
For the mouth of the Lord hath spoken it

CRY  OUT  AND  SHOUT

Cry out and shout
thou inhabitant of Zion
Cry out and shout thou inhabitant of Zion
For great is the Holy one {x3}
In the midst of Thee

Beautiful for
situation {x2} beautiful is Zion
Joy of the earth beautiful is Zion {x4}
Beautiful is Zion the joy of the earth

Walk about Zion and
go round about her
Tell her towers {x2}
Mark well her bulwarks consider her palaces
Tell it to the generations following thee

Cry out and shout cry
out and shout
For God is our God for ever and ever
He will be our guide even unto death

Cry out and shout
Great is the holy one in the midst of Thee {x2}

HALLELUJAH  CHORUS

Halleluja {x8}
For the Lord God omnipontent reigneth
Halleluja {x4}
For the Lord God omnipontent reigneth

Halleluja {x4}
Hallelu—ja hal-leluja halleluja
Hal-le-lu-ja {x2}
Hal-leluja halle-lu-ja
For the Lord God omnipontent reigneth
Halle-lu-ja hal-leluja {x3}

The kingdom of this
world is the become
The kingdom of our Lord (and of His Christ) {x2}
And He shall reign for ever and ever.

King of Kings
And Lord of Lords
For ever and ever halleluja halleluja
For ever and ever halleluja halleluja

King of Kings and
Lord of Lords
And He shall reign {x2}
For ever and ever King of Kings
For ever and ever
And He shall reign halleluja halleluja
And He shall reing for ever
King of Kings for ever and ever

And He shall reign
for ever and ever
Ever
King of Kings and Lord of Lords
King of Kings and Lord of Lords
And He shall reign for ever and ever
For ever and ever for ever and ever
Halleluja, Halleluja {x4}
HAL-LE-LU—JA

FOR  UNTO  US  A  CHILD  IS
 BORN

Alto: For unto us a
child is born
Unto us a son is given unto us
A son is given unto us a son is given

Sopr: And the
government shall be upon
His shoulders
And His Name shall be called
Wonderfull! Counselor! The mighty God!
The everlasting Father! The Prince of peace !
Unto us a child is born, unto us a son is given

And the government
shall be upon His shoulder
And His Name shall be called
Wonderful! Counselor!
The mighty God! The everlasting Father
The Prince of peace

For unto us a child
is born
And the government shall be upon His shoulder
and His Name shall be called
Wonderful! Counselor! The mighty God
The everlasting Father! Prince of peace
For unto us a child is born
Unto us a son is given and the government
Shall be upon His shoulders
And the govenment shall be called
Wonderful! Counselor
The Mighty God the everlasting Father
The Prince of peace
The everlasting Father the Prince of peace

I  HAD  SET  WATCHMEN

I had set watchmen
upon thy walls oh Jerusalem
Which shall never hold their peace day nor night

Bass: Walk through
the gate prepare ye the way
Prepare ye the way of the people

All: Cast up the high
way {x3}
And gather up the stones

Bass: Lift up the
standard {x3}
Among the people
Halleluja Halleluja Halleluja

AMEN {x2}

Bass: AMEN {x3}

FAR  FAR  AWAY

Far, far away on
Judea’s plains
Shepherds of old heard the joyous strains

Chorus:
Glory to God in the highest
Peace on earth goodwill to men {2x}

Sweet are the strains
of redeeming love
Message of mercy from heav’n above

Peace and delight
went from every kind
Men shall unite in the street sublime

ARE  YOU  TRAVELLING

Are you travelling on
the right road {2x}
There is one way to the city
Are you travelling on the right road

Chorus:
Oh yes, oh yes, oh yes my Lord
I want to join that heavenly choir
Oh yes, oh yes, oh yes my Lord
Soldiers of the cross.

We are travelling on
the right road {2x}
There is one way to the city
We are travelling on the right road

Chorus

HALLELUJAH,  CHRIST  IS  RISEN

Hallelujah {2x}
Christ is risen
From the dead, He is the Lord
We will be glad and rejoice
In His salvation

Unto Him that hath
loved us
And hath washed us from our sins
And hath made us Kings and Priests
Unto God the Father

To Him be glory and
dominion {2x}
For ever and for ever more
For ever more.

IT  IS  WONDERFUL

It is wonderful to
have salvation {2x}
Wonderful, wonderful
It is wonderful, it is wonderful
My Lord, it is wonderful to have salvation

It is precious to
have salvation {2x}
Precious, precious
It is precious, it is precious
My Lord, it is precious to have salvation

It is marvellous to
have salvation {2x}
Marvellous, marvellous
It is marvellous, it is marvellous
My Lord, it is marvellous to have salvation.

I’M  ON  MY  WAY

I’m on my way, to
Canaan’s land {3x}
I’m on my way praise the Lord
I’m on my way

Salvation’s free, why
don’t you come {3x}
Come on let’s go praise the Lord
To glory land

If you don’t go,
don’t hinder me {3x}
I’m on my way praise the Lord
I’m on my way

If you get there,
before I do {x3}
Tell all my friends praise the Lord
I’m coming soon.

THE  LORD  GAVE  THE  WORD

The Lord gave the
Word
Great was the company of the Preachers

WORTHY  IS  THE  LAMB

Worthy is the Lamb
that was slain
And hath redeemed us to God by His blood
To receive power, and riches, and wisdom
And strength, and honour, and glory, and blessing {2x}

Blessing and honour,
glory and power {be unto Him} {2x}
That sitteth upon the throne, and unto the Lamb
For ever and ever

LIFT  UP  YOUR  HEADS

Lift up your heads, O
ye gates
And be ye lift up, ye everlasting doors
And the King of Glory shall come in

Who is this King of
Glory?
The Lord strong and Mighty
The Lord Mighty in battle

Lift up your heads, O
ye gates
And be ye lift up, ye everlasting doors
And the King of Glory shall come in

Who is this King of
Glory?
The Lord of hosts
He is the King of Glory, of Glory

THE  STAR

SOP: The Star
A.T.B: Christ is the Guiding Star {2x}
The Guiding Star, the Guiding Star
Christ is the Guiding Star

SOP: The fairest of
ten thousand all
Christ is the Guiding Star
The Star, the Star
Christ is the Guiding Star

SOP: The Star
A.T.B: Christ is the Morning Star {2x}
The Morning Star, the Morning Star
Christ is the Morning Star

SOP: The fairest of
ten thousend all
Christ is the Morning Star
The Star, the Star
Christ is the Mornig Star.

SING  UNTO  GOD

Sing unto God
And high affections raise
To crown this conquest
With unmeasured praise

AFRIKAANS  SONGS

KOM  SING  ‘N  LIED

Kom sing ‘n lied
Die Heiland kom
Loof, loof die Heiland kom
Loof en juig die Heiland kom
Die lank beloofde Heer
Laat elke hart ‘n troon berei{x2}
En elke stem ‘n lied

Kom sing ‘n lied die
Heiland kom
Die lank beloofde Heer
Laat elke hart ‘n troon berei
En elke stem ‘n lied {x2}

Gevangenes sal Hy
bevry
In Satan’s mag geknel {x2}
Die wil van God sal ons rig
U Heil’ge Gees bring vree

Kom sing Hosana vrede
kom {x3}
Ons sal U lof besing
Die Hemel loof U majesteit {x3}
En prys U grote Naam

JUIG  VOOR  DIE  HERE

Juig voor die Here, o
mensdom juig!
Juig voor die Here {x2} o mensdom juig
O mensdom juig, o mensdom juig
En dank Hom vir goedheid {x2}
Juig voor die Here, o mensdom juig
Kom sing vir Hom ‘n nuwe lied
Want Hy doen grote wonders

Juig voor die Here, o
mensdom juig!
Breek uit en jubel laat die aarde sidder
Die Heer is groot, Hy is groot bo al die volke.
Juig voor die Here, o mensdom juig! {x2}

IN  MY  HART

In my hart is daar ‘n
melodie
‘n Vreugde melodie, ‘n liefdes melodie
In my hart is daar ‘n melodie
‘n Wonderlike melodie

Jesus, Jesus, Jesus
Soetste Naam wat jy kan hoor
Hy is ook jou Meester
En vir jou is Hy deurboor

In my hart is daar ‘n
melodie
‘n Vreugde melodie die sondaar ken dit nie
Ek ruil dit vir niks terwaarde nie
Die wonderlike melodie

Het jy ook die wonder
melodie
Die vreugde melodie, die blye melodie
Jesus gee die nuwe melodie
Die wonderlike melodie

Halleluja {x7}

WONDERGENA  VAN  JESUS

Wondergena van Jesus
Wat al my sond’ oorwin
Hoe sal ek dit beskrywe?
Waar sal my lof begin?
Wat al my laste wegneem
En so my gees bevry
Want die wondergena van Jesus
Reik ook my

Chorus:
T/B: Wonderlik genadewerk die werk van Jesus
S/A: Wonderlik genadewerk van Jesus

T/B: Dieper dan die
see en vry
S/A: Dieper dan die see so magtig vry

S/A:
Won……….dergena       alge-
T/B: Hoër as die wolke dieper as die kolke

S/A: noeg……..saam
selfs…….ook vir my
T/B: Algenoegsaam, ja, selfs ook vir my…….

S/A: Breër dan die
ruim van my oortre…..dings
T/B: Breër dan die ruim van my oortredings sing dit

S/A: Groter ver dan
al my sond’ en blaam      :]
T/B: Gro….ter….dan   my   sond’ en blaam, :]

S/A: O, Roem, verhoog
die dierb’re Naam van Jesus
T/B: Roem, verhoog die dierb’re Naam van Jesus

All: Prys sy Naam

Wondergena van Jesus
Red van die sondeval
Daardeur is ek vergewe
Veilig geheel en al
Bande verbreek vir ewig
Ek word van sonde vry
Want die wondergena van Jesus
Reik ook my   (No chorus)

Wondergena van Jesus
Wat selfs die vuilste vind
Deur Gods hervormingskragte
Herskape tot Sy kind verkry ek hemelsvrede
Vir ewig is ek vry
En die wondergena van Jesus reik ook my

Chorus

HOOR  DIE  HEMELINGE  SING

Hoor die hemelinge
sing
Hosana vreed’ op aarde
Kom dan sterwelinge bring
Jul lied van lof na waarde

Choir: {x2}
Soprano: Glo__________________
Alt, T, B: Hosana in die hoogste {x2}

Soprano:
________________ri__a
Alt, T, B: Hosana in die hoogste
All: Hosana in die hoogste

Jub’lend laat die
klokke lui
Soos klinkende gesange
Voeg die harp en siter by
Sy koms is ons verlange

Bethlehem herders het
gehoor
Die blye eng’le kore
Satan het die stryd verloor
Want Christus is gebore

O  HEER  U  GOEDHEID

O Heer U goedheid is
tot in
Die hemele die hemele {x2}
En Heer U waarheid {x3}
Tot waar die wolke gaan

O Heer U goedheid is
tot in
Die hemele die hemele
Haleluja {x3}
Haleluja {x6}

RED  DEUR  SY  WONDERKRAG

Chorus:
Red deur sy wonderkrag
Vry in sy liefdemag
My lewe is soet ek het blydskap in oorvloed
Ek’s vry vry vry

Ek het ‘n vriend, Hy
is al’s vir my
Sy liefde’s ewig trou
‘K vertel so graag hoe Hy my bevry
En wat Hy ook kan doen vir jou

Hy red my van die
sondemag
En bly my siel getrou
Ek leun so sterk op Sy liefde krag
En dag en nag lei Hy my nou

IN  DIE  POORTE  VROLIK  SAME

Die markplein is
verlate
Al die bouers staak hul dag taak
Daar’s geen tyd om nog te praat
Elke huisvrou kom tot ruste
In die hofsaal geen debat
Werk op aard’ word uitgestel nou
Want die Koning kom nou aan

In die poorte vrolik
same
Almal daar is nou verlos
Hartseer huise word ook heel nou
Selfs gevangenes kom los
Kleine kinders en bejaardes
Hand aan hand staan almal saam
Selfs gestremdes, hartseer mense
Ook in witte klere staan

Die Koning kom nou
{x2}
Die trompet het al weerklink
En gou sal ons Hom sien
Die Koning kom nou {x2}
Loof God Hy kom ook vir my

Ja ek hoor die wiele
rol al
En ek sien hul al masjeer
En die klank van God se trompet
Sein die eind’ van sonde weer
Koningskleed word nou ontvou
Hemels skouburg nou gereed
Hemelkore saamgestel
Almal sing genade Heer

Die Koning kom nou
{x2}
Die trompet het weerklink
En weer gaan ons hom sien
O die Koning kom nou {x2}
Loof God Hy kom ook vir my

JESUS  IS  DIE  STERK  VERLOSSER

Jesus is die sterk
Verlosser
Laat die blye nuus weerklink
Jesus is die groot Geneesheer
Ons sal die boodskap bring
Jesus is die heilig Doper
Glorie halleluja sing halleluja
En ons verbly ons want ons
Koning kom

Elke belofte in die
Boek is myn
Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn
Elke seën van Sy liefde rein
Elke belofte in die Boek is myn

Hy neem my sonde weg
{2}
Ek sing van blydskap op my weg
So bly is ek Hy neem my sonde weg
Hy neem my sonde weg

Ek is vry vry vry
Want Christus maak my vry
Eers was ek blind maar nou kan ek sien
Want ek is vry, vry, vry

Want Jesus besit nou
my hart
Ja Jesus besit nou my hart
Vreugdestrome die rol, en my hart is so vol
Want Jesus besit nou my hart

Is Hy nie wonderbaar
wonderbaar? {2}
Jesus red en genees
En Hy doop ons met Sy gees.
Is Hy nie wonderbaar wonderbaar?

Elke belofte in Boek
is myn
Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn
Elke seën van Sy liefde rein
Elke belofte {x3}
Elke belofte in die Boek is myn

MOET  EK  GAAN?

Moet ek gaan met leë
hande?
Moet ek so my Heer ontmoet?
Nie een siel gelei na Jesus
Niks te offer aan Sy voet

Moet ek gaan met leë
hande?
Moet ek so my Heer ontmoet?
Nie een dag aan Hom gewei nie
Niks te offer aan Sy voet

Daar’s geen vrees vir
doodse bande
Want die Heiland is getrou
Maar te gaan met leë hande
Baar my bittere berou

O die jare van
verkwisting
Kon ek hulle weer deurleef
Ek sou hulle my Heiland toewei
Na Sy eer gedurig streef

LOFSING  DIE  HEER

Lofsing die Heer die
Almagtige Koning der Ere
Loof o my siel vir u redding en heil nou die Here
Kom almal saam speel op die harpe
Loof Hom {x3}
Bring so die lof gesang tot Hom

Loof o my siel,
Hom wat niks teen Sy wil laat gebeur nie
Nooit stel Sy Adelaars wieke ons onmag teleur nie
Hy wat behoed alles beskik tot ons goed,
Wie sal Sy sorg nie bespeur nie
Bespeur nie {x3}

HALLELUJA  LOF  SY  DIE  HERE

Halleluja lof sy die
Heer
Halleluja gee Hom eer
Die groot heelal lofsing U Naam
Ook ons o Vader loof U saam
U Vader sy ons lied gewei
Ons loof en eer U Heerskappy
Lofsingend halleluja

Halleluja Christus
ons Heer
Halleluja gee Hom eer
Sing Hom ons Helper in die nood
Prys Hom ons Redder van die dood
Op aard het Hy gely, gesterf
So wondervol ons heil verwerf
Lof singend halleluja

DIE LIEFDE VAN JESUS IS WONDERBAAR

Die liefde van Jesus
is (wonderbaar) {x3}
Die liefde van Jesus is (wonderbaar) {x2} vir my
Kom ons verheerlik Sy Naam {x2}
Alles verander maar Jesus nooit,
Kom ons verheerlik Sy naam

Dat Hy my gered het
is (wonderbaar) {x3}
Dat Hy my gered het is (wonderbaar) {x2} vir my
Kom ons verheerlik Sy Naam {x2}
Alles verander maar Jesus nooit
Kom ons verheerlik Sy Naam

Maar dié wat op die
Here wag kry nuwe krag
Hulle vaar op met vleuls soos die arende
Hulle hardloop en word nie moeg nie,
Hulle wandel en word nie mat nie.
Dié wat op die Here wag.

Laat julle lig so
skyn voor die mense
Dat hulle julle goeie werke kan sien
En julle Vader wat in die hemel is verheerlik
Kom ons verheerlik sy naam, {x2}
Alles verander maar Jesus nooit,
Kom ons verheerlik Sy Naam!

DAAR’S  ‘N  ROEPSTEM  OOR
SONDE  OSEAAN

Daar’s ‘n roepstem
oor sonde oseaan
Stuur die lig {x2}
Daar is siele wat in duisternis vergaan
Stuur die lig {x2}

Stuur die lig, die
Evangelie lig
Laat dit skyn van see tot see
Stuur die lig en laat dit helder skyn
Deel dit heel die wêreld mee

Bid vir groot genade
heel die wêreld oor
Stuur die lig {x2}
Dat die gees van Christus almal vas sal hou
Stuur die lig {x2}

Laat ons volhou, in
die liefde daar is loon
Stuur die lig {x2}
Laat ons kosbaar siele samel vir Sy kroon
Stuur die lig {x2}

O  JUIG

O juig, en juig, o
dogter van Sion {x2}
Aanskou u God onder u ja u
Hy kom ja Hy kom tot u

O juig, en juig, o
dogter van Sion
Juig, juig, dogter van Jerusalem
O dogter van Jerusalem
Aanskou u God onder u ja u
Hy kom ja Hy kom tot u

Hy spreek van u ook
tot die heidene {x2}
En Sy koninkryk, (Sy koninkryk) {x2}
Sal reik van see tot see
Tot aan die einde van die aarde
Hy spreek van vree, vree, vree

GERMAN  SONGS

DIES  IST  DER  TAG

Dies ist der Tag, den
der Herr, den der Herr macht
Lasset uns freuen und fröhlich sein.
Man singet mit Freuden
In den Hütten der Gerechten
Die Rechte des Herrn behält den Sieg

Sop: Man singet mit
Freuden {2x}
Alt + Bass: Die Rechte des Herrn behält den Sieg {x2}

Sop + Alt: Die Rechte
des Herrn behält
Sie behält den Sieg, den Sieg
Behält den Sieg
Tenor: Man singet mit Freuden {x2}
Bass + Sop: Die Rechte des Herrn behält den Sieg
Alto + Bass: Die Rechte des Herrn behält
Tenor + Sop: Die Rechte des Herrn behält
Alto: Sie behält den Sieg
Die Rechte des Herrn
Behält den Sieg

Dies ist der Tag den
der Herr, den der Herr macht
Lasset uns freuen und fröhlich sein
Bass: Denn die Rechte des Herrn
Sop + Alto: Behält den Sieg
All: Denn die Rechte des Herrn
Behält den Sieg {x2}

FREUET  EUCH

Freuet euch des Herrn
Ja freuet euch ihr Gerechten
Preisen sollen Ihn die Frommen
Danket dem Herrn, ja danket
Ihm mit Harfen, Lobsinget ihm
mit den Psaltern

Singet Ihm ein neues
Lied
Lobet Ihm mit Psalterspiel
Singet Ihm, singet Ihm
Singet Ihm ein neues Lied

Denn des Herrn Wort
ist wahrhaftig
Was Er zusagt das hält Er gewiss
Das hält Er gewiss

Darum freuet euch des
Herrn
Ja, freuet euch ihr Gerechten
Preisen sollen Ihn die Frommen

Alle Welt fürchtet
den Herrn {x2}
Und vor ihm scheuet sich alles
Was auf dem Erboden wohnet {x2}
Bass: Denn so er spricht
Sopr: So geschieht es
Bass: So er gebeut

So steht es da {x3}

DIR  HERR  WILL  ICH  DANKEN

Dir Herr will ich
danken
Dass Du täglich auf mich achtest
Du hast mich so oft schon
In Gefahren treu bewahret
Du bist ein starker Gott
Und nur Dir kann ich vertrauen
Herr hilf mir Dir zu folgen
Auch in grossen Schwierigkeiten

Schenke uns Freiheit
Gib uns Deinen Frieden
Denn nur Du bist fähig
Ihn der Welt zu geben
Herr Du bist gross
Hast die ganze Welt erschaffen
Und kennst auch mich
Darum gib mir Deinen Segen.

DER  HERR  IST  MEIN  LICHT

Der Herr ist mein
Licht, ist mein Licht
Und ist mein Heil was fürcht ich noch
Der Herr ist die Kraft meines
Lebens allein vor wem
sollte mir noch graun

Ob das Heer auch der
Bösen
drohet, ich fürchte mich nicht
Ob wild sich Krieg erhebet, auf
Ihn allein verlass ich mich
Eins nur, ach eines bitt ich vom
Herrn, eines hätte ich gern

Dass ich mög bleiben
im Hause des Herrn
Dass ich mög bleiben im Hause des Herrn

Alle Zeit {x3}

Amen.

UND  ES  SPRACH  DER

Und es sprach der,
der auf dem Throne sitzt
Ich mache alles neu
Ich mache alles alles neu {x2}
Alles alles neu {x3}
Ich mache alles, alles neu {x2}

Ich bin das A und das
O der
Anfang und das Ende {x2}
Ich will geben dem Durstigen {x2}
Von dem Brunnen des lebendigen
Wassers umsonst

Und es sprach der,
der auf dem Throne sitzt
Ich mache alles neu ich mache alles alles neu
Ich mache alles neu

GEH  ABRAHAM  GEH

Chorus:
Geh Abraham geh, mach dich
auf den Weg, geh Abraham geh
Gott zeigt dir neues Land

Und Abraham ging
darauf fort
Verlies sein Vaterland
Er glaubte Gottes Sendungs-wort
Auch wenn er’s nicht verstand

Ach Bruder rede bloss
jetzt nicht
Von einer anderen Zeit
Wenn Gott zu seinen Leuten spricht
Dann gilt das auch noch heut

Solange du noch
zweifelnd fragst
Bleibt Gott unendlich fern
Doch wenn du es mit Ihm jetzt wagst
Dann lohnt dir Gott es gern

Hast du erst mal den
Schritt getan
Und schaust du dann zurück
Dann fängst du Gott zu loben an
Und sprichst vom grossen Glück

DANKE  HERR  JESUS

Chorus:
Danke Herr Jesus, hab Dank Herr
dass ich mit Dir reden darf
Danke Herr Jesus hab Dank dass
Du mich hörst

Allen Kummer, alle
Sorgen sag ich Dir
mein Herr und Gott,
Alle Ängste, allen Zweifel alle meine Not.

Alles Frohe, alles
Gute
Bring ich Dir Herr im Gebet,
Weil ich weiss das hinter allem,
Deine Treue steht.

Nichts brauch ich Dir
zu verschweigen,
Der mich wie kein andrer kennt,
Mit Dir darf ich alles reden,
Was mein Herz bedrängt.

DU  MEINE  SEELE  SINGE

Du meine Seele singe
Wohl auf und singe schön
Dem welchem alle Dinge
Zu Dienst und Willen stehn
Ich will den Herren droben
Hier preisen auf der Erd
Ich will ihn herzlich loben
Solang ich leben werd

Wohl dem der einzig
schauet
Nach Jakobs Gott und Heil
Wer dem sich anvertrauet,
der hat das beste Teil.
Das höchste Gut erlesen
den schönsten Schatz geliebt.
Sein Herz und ganzes Wesen
bleibt ewig unbetrübt

ICH  SAH  EINEN  NEUEN  HIMMEL

Ich sah einen neuen
Himmel {x2}
Und eine neue Erde
[Denn der erste Himmel
Und die erste Erde] x2
waren vergangen und das Meer
war nicht mehr

Ten: Und ich Johannes
sah
Die heilige Stadt
Ein neu Jerusalem
Alt: Ein neu Jerusalem
Herabsteigen vom Himmel und von Gott
Bereitet wie eine Braut dem Bräutigam {x2}
Bereitet wie eine Braut beschmücket
Für den Bräutigam {x2}
Und ich hörte eine Stimme, die da sagte.
Siehe Gottes Wohnung wird,
Bei den Menschen sein.
Und er wird wohnen bei ihnen {x2}
Und werden sein Volk sein {x2}
In Ewigkeit.
Und Gott wird mit ihnen sein,
Und bleiben in Gott.
Jede Träne wird er trocknen ab {x4}
Jede Träne von ihren Augen wird er trocknen ab
Trocknen ab {x3}
HALLELUJAH {x5}

ICH  HATTE  VON  DIR

Ich hatte von dir nur
vom
Hören sagen vernommen
Aber nun hat mein Auge Dich gesehn,
Nun hat mein Auge dich gesehn
Hat mein Auge dich gesehn o, Herr

Ich will deinen Namen
erheben allezeit,
Denn nun hat mein Auge Dich gesehn
Nun hat mein Auge Dich gesehn
Nun hat mein Auge dich gesehn o Herr

Ich hatte von dir nur
vom
Hören sagen vernommen
Aber nun hat mein Herze Dich erlebt
Nun  hat mein Herze Dich erlebt
Nun hat mein Herze dich erlebt o Herr

WIR  SIND  DES  HEILANDS  BOTEN

Wir sind des Heilands
Boten
In einer dunklen Welt
Zu helfen den Bedrohten
In Seinen Dienst gestellt.

Chorus:
Wir ziehen durch die Strassen,
Wir gehn von Haus zu Haus
Wir können es nicht lassen
Und rufen Jesu Botschaft aus.

Wir künden Sein
Erbarmen
Sein liebendes Bemühn
Er will mit starken Armen
Auch Dich ans Ufer ziehn.

Er gab am Kreuz sein
Leben
Trug dort auch Dein Gericht
Willst Du nicht heut ihm geben
Dein Herz es reut Dich nicht.

Dann wirst Du mit uns
wandern
Und rühmen seine Gnad
Bezeugen all den anderen.
Ich fand den rechten Pfad

IN  FINSTRE  GRUFT

In finstre Gruft er
lag, Jesus mein Heiland
Komm Auferstehungs Tag, Jesus mein Herr

Chorus:
Rollt ab den Stein Jesus lebt
Aus dem Tode sich der Herr erhebt
Jesus lebt, es hielt ihn nicht des Grabes Macht
Denn des Lebens Fürst bezwang des Todes Nacht
Jesus lebt {x2}
Halleluja Jesus lebt

Siegelt nur zu den
Stein, Jesus mein Heiland
Schliesst euren König ein, Jesus mein Herr

Tod gib dein Opfer
her, Jesus mein Heiland
Dich auch bezwingt der Herr
Jesus mein Herr

ES  FLIESST  EINE  QUELLE

Es fliesst eine
Quelle von Lande zu Land
Manch dürstender Wandrer draus schöpft mit der Hand
Sag lebende Quelle ich bitte dich sehr
Wo ist deine Heimat wo kommst du her
Vom Meer der Liebe {x2}
komm ich her {x2}

Wohl rauschen und
sprudeln der Quellen gar viel
Sie plätschen und treiben verlockend ihr Spiel
Doch eine nur bis in den Himmel entzünd
Den nur der am Kreuze naht und erquickt
Es ist die Liebe, die aus dem Sohne Gottes fliesst
Es ist die Liebe die sich von
Gottes Thron ergiesst

Drum Pilger so nehme
den Becher zur Hand
Und fülle behende den Krug bis zum Rand
Wen dürstet, jetzt ist noch zum schöpfen die Zeit
Zur himmlischen Heimat mach dich bereit
Ins Meer der Liebe senk dich von Herzen ganz hienein
Im Meer der Liebe wirst du auf ewig glücklich sein

FOLGE  FRÜH  DEM  HERRN

Folge früh dem Herrn
bleib der Welt bloss fern
Dann wirst du stets glücklich sein
Was die Welt dir beut
In der Erdenzeit ist nur lauter Trug und Schein
Wenn auch steil der Weg mit viel Dorngeheg
führt er doch zur Heimat hin.
Treffe deine Wahl, ein für allemal
Das ist Gewinn.

Das ist Gewinn {x4}
[Du Jüngling und Jungfrau
o kommet noch heute,
noch heute und wählet,
noch heute das Heil.{x2}]

Wende dich zu Gott,
scheue nicht den Spott
Denke an die Ewigkeit.
Wandle stets im Licht, und vergeude nicht
Deines Lebens beste Zeit
Eil aus Sodom fort, meide jeden Ort
wo nicht wohnt das wahre Glück.
Eile, noch ist Zeit, eile eile heut
Schau nicht zurück.

Schau nicht
zurück{x4}
[Du Jüngling und Jungfrau
o kommet noch heute,
noch heute und wählet,
noch heute das Heil. {x2}]

MERKT  AUF

Merkt auf ihr Himmel
ich will reden, und die Erde höre
die Rede meines Mundes.

[Meine Lehre rinne
wie der Regen
Und meine Rede riesle wie Tau,
Wie der Regen auf das Gras
und wie die Tropfen auf das Kraut]{x2}

Denn ich will preisen
{x2}
Den Namen des Herrn, des Herrn.
Gebt unserm Gott allein die Ehre.

Er ist ein Fels {x2}
Seine Werke sind unsträflich {x2}
Denn alles was er tut das ist recht.

Getreu ist Gott, kein
Böses ist in ihm
Gerecht und fromm ist Er, gerecht und fromm.
Getreu… {getreu} ist Gott…{ist Gott}
Gerecht… {und fromm} ist Er.
Er ist ein Fels.{x3}

WIR  NAHEN  DER  HEIMAT

Wir nahen der Heimat,
so lieblich und hold
die Mauern von Jaspis, die Strassen von Gold.
Ist düster und einsam und rauh auch die Fahrt,
bald ankern wir droben, die Seligkeit naht.

Chorus:
Wir ziehn nach der Heimat,
der lieblichen Heimat.
Dort gibts keine Nacht. {x2}
O Stadt meines Gottes,
voll herrlicher Pracht.

Wohl drohen Gefahren
und Leiden umher,
die Nächte sind dunkel, es brandet das Meer.
Doch schimmert ein Licht durch das Wogengebraus,
‘s ist Jesus, Er bringt die Verlornen nach Haus.

Wir kreuzen die
Wogen, wir kommen ans Land.
Von fern grüsst uns Eden, am schimmernden Strand.
Bald tragen uns schwingende Engel empor,
Am Throne zu singen, im Himmlischen Chor.

DANKE  JESUS

Danke Jesus, dass Du
für uns Menschen da bist.
Das Du uns so unaussprechlich liebst.
Wir tun vieles was nicht richtig ist,
doch, O Herr Du verlässt uns nicht.

Chorus:
Sing Hallelujah, sing Hallelujah.
Gott hat uns lieb, Hallelujah.
Gott hat uns lieb.

Danke Jesus, dass Du
uns so liebst.
Das Du uns immer wieder vergibst.
Du bist das Ziel, dem wir entgegengehn,
alles and’re woll’n wir lassen stehn.

Danke Jesus, dass Du
uns immer beistehst,
dass Du für uns Menschen lebst.
Wenn wir vieles von Deinem Weg nicht verstehn,
dennoch woll’n wir immer mit Dir gehn.

ERWACHT,  STREITER  DES  HERRN

Erwacht, …Streiter
des Herrn, Erwacht!
Erwacht, Der Morgen tagt, Erwacht!

Nehmt, O nehmt des
Geistes mächtig Schwert.
Seid in jedem Kampfe wohl bewährt.
Traut auf Jesum, der den Glauben ehrt.
So wird euch der Sieg beschert.

Bass: Jesus segnet
jeden der als Held
sich im heissen Kampfe dieser Welt.
Mutig auf des Königs Seite stellt.
Auf, und zieht mit Jesu ins Feld.

[: {Je…sus wird uns
füh…ren.
Jesus wird uns siegreich führen,}
{Wunderbar ist Seine Macht….
Wun…der…bar ist Sei…ne Macht.}
Er… wird triumphie…ren,
in der wilden Schlacht. :] x2

Preist den Heiland
weit und breit,
der uns immer Sieg verleiht.
Droben in der Herrlichkeit,
werden wir gekrönt.

Wenn das Erdenleid
entschwand,
ruhen wir am goldnen Strand.
Mit den Lieben Hand in Hand,
Rein und Gott versöhnt.

Erwacht, Streiter des
Herrn erwacht!
Erwacht, der Morgen tagt, Erwacht!

WACH  AUF

Wach auf! Wach auf!
Erbarme Dich O Zion.
Leg an Deine schönsten Kleider, O Jerusalem.

[Wie herrlich sind
dort auf den Bergen {x2}
Die Füsse dessen deren Mund, die Botschaft bringt]

Die Erd lacht vor
Freud.
Singet auf, singet laut vor Freud… singet laut.
Singet laut…….Singet laut
Singet laut…….Singet laut vor Freud.
Singt laut vor Freud.

Singet laut ihr hohen
Plätze von Jerusalem {x2}
Denn der Herr wird all Sein Volk bringen und trösten {x2}
So lobet den Herren immerdar…..Lob den Herrn
Ja, lobet den Herren immerdar….Lob den Herrn
Denn Er ist gut………………Denn Er ist gut
Und immer währt………………Und immer währt
Denen die immerdar auf Ihn vertraun….Die auf ihn vertraun.

Darum wach auf
              Erbarme
Dich{x2}
Leg an Deine schönsten Kleider, o Jerusalem.
Nun lobet den Herren immerdar…….Lob den Herrn
Ja, lobet den Herren immerdar…….Lob den Herrn
Denn Er ist gut…………………Denn Er ist gut
Und immer währt…………………Und immer währt
Denen die immerdar auf Ihn vertraun….Die auf Ihn vertraun.

Darum wach
auf……………Erbarme Dich {x2}
Leg an Deine schönsten Kleider, O Jerusalem
Amen, Amen……..Amen {x2}

Amen.

WENN  FRIEDE  MIT  GOTT

Wenn Friede mit Gott
meine Seele durchdringt,
ob Stürme auch drohen von fern.
Mein Herze im Glauben doch allezeit singt,
mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn.

Chorus:
Mir ist wohl, …mir ist wohl
in dem Herrn, …in dem Herrn.
Mir ist wohl, mir ist wohl,
in dem Herrn.

Die Last meiner
Sünde, trug Jesus das Lamm.
Und warf sie weit weg in die Fern.
Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm,
meine Seele lobpreise dem Herrn.

Nun leb ich in
Christo, für Christum allein.
Sein Wort ist mein leitender Stern.
In Ihm hab ich Fried, und Erlösung von Pein,
meine Seele ist selig im Herrn.

DU  ALLER  WORTE  SCHÖNSTES

Du aller Worte
schönstes,
Du Wort voll Seligkeit.
Der treusten Liebe locken,
voll Huld und Lieb und Freud.
Durch Zweifel, Schmerz, und Klagen,
durch all der Erde Lust.
Hör ich das “Komm” des Heilands,
und eil an seine Brust.

Komm, O Komm zu mir
{x2}
Müd und schwer beladen.
Komm, O Komm zu mir.

Oft klingt das Böse
locken,
der Welt so süss von fern.
Oft will mein Fuss noch schweifen,
vom Wege meines Herrn.
Dann ruft mir Jesus traurig,
“Komm arm und hilflos Kind”.
Und weindend eil ich zu Ihm,
wo ich Vergebung find.

GOTT,  WIE  HERRLICH  IST  DEIN
 NAME

Chorus:
Gott, wie herrlich ist Dein Name,
wie gewaltig Deine Taten.
Gross ist Deine Hand voll Gütigkeit,
gross die Treue und Barmherzigkeit.
Gross die Liebe, die wir sehen,
viel zu gross, sie zu verstehen.
Gross die Freude, die Du uns geschenkt,
gross und herrlich bist Du Herr.

Gross ist der Herr,
Gross ist der Herr.
Wunderbar mächtig,
herrlich ist Er.

Chorus

Singet dem Herrn,
Singet dem Herrn.
Kommet mit Freuden,
und preiset Ihn gern.

Chorus

FREUE  DICH  WELT

Freue Dich Welt Dein
König naht
Mach Deine Tore weit
Er kommt nach Seines Vatersland
Der Herr der Herrlichkeit

Chorus:
Jesus kommt bald, mach dich bereit
Er hilft aus sünde nacht
Sein Zepter wei_ Barmherzigkeit
Und Lieb ist seine Macht

Freuet euch doch weil
Jesus siegt
Sein ist die ganze Welt
Des Satans Reich darmiederliegt
Weil Christ ihn hat gefàllt

GROSS  UND  WUNDERSAM

Gross und wundersam
Sind deine Werke {2x}
Herr, Allmacht’ger Gott {2x}
Gerecht und wahrhaftig
Sind deine Wege {2x}
Du Konig der Heiligen
Wer Sollte dich nicht furchten
Herr, und deinem Namen preisen
Herr (denn du allein bist heilig) {2x}
Du allein bist heilig
Alle volker werden kommen {4x}
Und anbeten vor Ihm

DER  HERR  GAB  DAS  WORT

Der Herr gab das Wort
Gross war die Menge der Boten Gottes

JAUCHZET DEM HERRN: {Psalm 100.1,2}

Jauchzet dem Herrn
{3x}
Alle Welt {2x}
Jauchzet dem Herrn {3x}
Alle Welt {2x}

Dienet dem Herrn mit
Freuden
Kommt vor sein Angesicht
Mit Frohlocken
Vor sein Angesicht

Jauchzet dem Herrn

SOTHO  SONGS

NEBUKADINEZA

Mamelang bohle
ditjhaba, taba tsa mahlomola
Tse kileng tsa wela batho lefatseng
La babilona hwa hlaha teng Morena ya tsejwang
Ka lebitso la Nebukadineza

Ahlorisa badumedi
afedisa le tumelo
Abitsa le mahosana amefuta ya ditjhaba
Aba laela ho rapela Modimo Modimo
Wa namane ya kgauta
Ditjhaaba tsa dumela horapela empa kgathatso
Ya simoloha moferefere wa qaleha
Ba bang ba latola le sebupi saba sa beswa
Sabeswe makgetlo a supileng

Bahlanka ba bararo
bahana horapela Morena
Abahalefela are tjhesang
Batho bana bahana homamela taelo
Ya Morena ha eka ke betho balebane
Ketseba bale baroro kebona motho wa
Mohlolo yatshwang le lengeloi la Morena tje
Nebukadeneza a thuthumela a tshaba masisapelo
Kebona motho wa mohlolo yatshwanang
Le lengeloi la tje la Morena

Abediniko le
Shadereka le Meshaki
Modimo walona ruri ruri oyaphela
Tsamayang le ikele ka kgotso {x2}
Nebukadineza aja le dikgomo
Alt: Afula
Abalehela merung hara difate merung
Kutu kutu,
Masisapelo amakalo a kile a bonwa kae babilona
Masisapelo akalo a kile a bonwa hokae
Lefatsheng babilona la dihloriso
Lefatsheng la babilona la dihloriso.

FADIMEHANG

Fadimehang lona
badumedi
Le ke le sebetse kakutlwano
Le ke le sebetse kalerato
Lerato ke yona tumelo
LEtshware kathata le tiye kasenna

Ke sale kopa lona
baheso
Mamelang letsibulo letsibulo la Modimo
Hoba lona le latetse Modimo Jesu
Jesu konyana yamora Modimo
Jesu Manuele Jesu ntata rona
Re utlwe re latele taba tsa bohalaledi

Utlwanang sebetsang
ka lerato {x3}
La Jesu
Mamelang lekele late ba Apostola ka ofela
Esitana le bareri bannete
Anathema eloketse monyatsi

Maranatha {x2}
Morena Jesu oyatla o yatla
Otla letsa terompeta
Naledi di tlawa
Tshiya tsa lehodimo letsona ditla rojwa
Ditla rojwa ke maatla a Modimo
Puso le poko ke tsa Jehova
Ka mehla le ka mehla e safeleng
Hosana Maranatha

LETSATSI  LA  DIPALEMA

Letsatsi la dipalema
letsatsi la dinyakalo
Letsatsi la kamohelo yamora Davida
Latlisa kgotso le nyakallo Jerusalema

Tsamayang le kene
motseng letla fumana
Esele eholehilwe kantle sefateng
Ha ba le botsa le tle le ba arabele
Lere ho bona Morena oya e hloka

Jo! Setjhaba saqala
ho makala
Jo! Baikarabela bare
enwa ya kalletseng esele ke yena mora Davida

Babotsana ba qala ba
botsana {x2}
Jwale ba thaba bare ke yena Morena Jesu
Jesu kgosana ya mahosana a Modimoa
thabo ya tlala motseng wa Jerusalema
Bare hosana ho ya Hodimo

Baqadisa baqala ba
ala dikobo
Baqala ba ala mahlaku
Baroka Morena senatla Morena Morena
Ntata ditjhaba hosana hosana Morena
Monyaka le tlotla tsa duma,
Difofu, dihole diritsa
Letsona tsa howa tsa re hosana

Hosana hohle, hosana,
hosana, hosana, hosana
Kamehla yohle

BA  TSHIRELETSE

Batshireletse oba
boluke baruti basebele
Fatseng lohle ebalebona bafe bohlale

Bass: Kaofela kaofela
fe bohlale
All: Batsebe ho tata isa bana bahao {x2}
Alto: Kamohau kalerato

All: Barute le ho
hlopisa thero tsabona
Phetla phetla pelo pelo tsa batho
O boloke batho lesede la ho loka

Ten: Kena
diphuthehong kena dikerekeng
All: Tse lahlehetsweng ke lerato lasebele
Morena

Basotla baruti ba
bapala kabona
Babarerela leho babolaya
Roma Morena Jesu aba tshirelatse
Kgotso etle ekene diphuthehong
Obahlokomele hoba barute
Taba tsa hao

LEFATSHE  LA  KANANA  {by F.M Raseleso}

Bass: Tjhaba sa
Mo-re-na tjha-ba sa heso,
Shebi-sang mahlo a lo-na boko-ne
Letla bona teng naha-tho-te
Ke lefatshe le letle latshe-piso

Fatshe
lakgotso——-lakgo—tso
To-ka ke hoke—na te-ng {x2}
Ke-le-fa-tshe-la-pu-la—-
Le-fa-tshe la di tshepi-so
Fatshe ladi-notshi le manna,
Ke-ke fatshe labo-hlokwa,
——-hlokwa, moo——-batho
———ba——————sa phelang
Ka di-nya-kal-lo {x3}

Humming
………………….

Re hauhele hle Morena
Tshela ya rona e boima
Moshe o re tshedise ao!
Re hopotse Kanana

Utlwa merapelo ya
rona
Re tataise ka lesidi
Kganya e re tjhabele ao!
Re hopotse Kanana

Re se re ho-po-tse
Ka-na-na.uu

Bass: Hae ka
re-bolawa ke tla-la em-pa
Re tshe-pi-sitshwe, kgora
b. Se-lleng ba—na bantate kgutsang,
Le-tla fu—-ma-na thuso, mona

Bass: Lefatshe
le-hlokang metsi,
Metsi—-ke-kelefatsge lamasaba-saba
—Fa-tshe le tje-, le tje-le tje-le-tje.
Bass:—Le-mo—-nyaka,      kgo—-tso  pu-la
Na-la-.

Re bona jwale fa-tshe
lakgo—-tso,
La makgulo, -kgu-lo ama-ta-la
Bass: Le fa-tshe la -di-nya-kal-lo,
——Fa-tshe la-di- tshepi-so,

Kemoo  rona
tjha-ba sa jwa-le
Retlang ho phomo-la teng,——
A re lebo- heng Je-hova kamehla.{b—
Re mo ro-ri-seng.—{x3}

TSONGA  SONGS

NDZI  VONA

Ndzi vona
tinchakanchaka
Hinkwato tavunhu
Tiyimile mahlweni ka Hosi
Vapfula tibuku
Tamintirho yavona
Hi ungwe vatengisa milandzu

Wena umani
ungachaviki Xikwembu
Wena umani ungativiki Yehova
Wena umani ungachaviki Xikwembu
Xita tengisa milandzu yawena

Tana nyamunthla
utitshineta kaXona
Tana nyamunthla utinyiketa kaXona
Tana nyamunthla utakuma kuwisa
Ekaxona xikwembu xakurhula

MINTIRO

Mintiro yavula vula
{x2}
Yivula  vula  yiririmi {x2}
Yi ri rimi leri twisisiwaka
Yiririmi
Ten: Le   {All} Leri twisisiwaka
Hi-mani na-mani
Mintiro yivula vula yiririmi

Bass: Leri
twisisiwaka
All: Hi-mani mintiro yona miyela
Bass: Miyela mintiro yona
All: Yi ta vula vula
Alto: Mintiro
T + B: Mintiro
Sopr: Mintiro yona ita vu la vula

All: Mintiro leyinene
a yitumeri nakanwe
Nakanwe mintiro yatiko
Yamatikoma ekamani namani

Pfuka wena lulamisa
mha ka yawena pfuka
Pfuka wena ndleleni tlakuka wena pfuka
Miyela miyela

XHOSA  SONGS

HALELUYA  KUYEHOVA

Haleluya kuYehova
Sithi bayede kuwe Somandla
Mayitsho yonke indalo yakho
Itsho ithi Haleluya kuwe Simakade
Umkhulu wena kude kube phakade

Ndandinenkuleko
ndingazinto
Ndingathethi ndingakhambi
Wandithethisa wandikhambisa
Kuya mangalisa ukuzidela kwakho

Chorus:
{Sitsho} Sithi bayede
Kuwe Somandla
Mayitshoyonke indalo yakho
Itsho ithi Haleluya
KuweSimakade umkhulu
Kude kube phakade

Ndahlupheka elizweni
ndingenalo ukhanyiso
Ndandihlezi elizweni ndijonga ekufeni
Wena wasikwa imfesane engumangaliso
Wathabathela kuwe lonk’ ihlazo lami
Wo wangifela Emnqamlezweni

Ngoku siyabonga Nkosi
ngenxa yabantubakho
Ukuba konke kwenziwe ngecebo lakho losindiso
Bafundise izwi elimandi ngeqiniso likaYesu
kude kube phadade

BAWO  NDENZEL’  INCEBA

Bawo ndenzel’ inceba
{x2}
Intombi yami iphethwe yizidimoni {x2}
Bawo ndenzel’ inceba {x2}
Bawo {x8} bawo ndenzel’ inceba

Yasenzi isijwil
impompoloza yenzel’ inceba
Yasenzi isijwil ilili ujesu oyenzel’ inceba {x2}
Yaphila yenzel’ inceba {x2}
Oyenzelw’ inceba

Ndandiboshiwe
ezonweni zami {x2}
Ndenzelw’ inceba ondenzelw’ inceba
Nawungakhululwa ezonweni zakho {x2}
Wenzelw’ inceba oyenzelw’ inceba {x2}
Ndandiboshiwe ezonweni zami ndenzelw’ inceba
Ondenzelw’inceba ndenzelw’ inceba

U-ABASALOM

Wamvukela uyise
uDavide
Wanobutshaba obukhulu naye
Ezicingela ezele likratsi
Eqhutywa ngusatani
U-Abasalom

Wade wenza umkhosi
Ngabalandeli bakhe
Efun’ ukulwa noyise
Nabantwana bakhe     {Soprano}
Nokulawula usapho
Lwakwa Sirayeli

Bass: Abasalom
 {x7} nyana wami
Alto: Abasalom  {x15}

Laliwa idabi elikhulu
Phakathi ko Abasalom noyise
Woyiswa    {soprano} u Abasalom
Wabaleka esaba

Bass: Amlandel’
amasoldathi kaDavide
Efun’ ukumbuyisel’ ekhaya
Ngomthetho kayise
Amfuman’ exhomek’ emthini
Sop + Alto + Ten: {Humming}.

Ngenwele hlathini
selefile

Alto: Abasalom nyana
wami
Tenor: Abasalom
Soprano: Nyana wami
Bass: Abasalom o nyana wami

Abasalom nyana wami

KUZOLILE  EBUSUKU

Kuzolile ebusuku
EBetlehem’ eJudiya {x2}
Abelusi belusile

Ingelosi yabonakala
Ngenkazimulo enkulu
Abelusi nezimpahla
Babengazelele lutho

Hlabelelani nihlab’
uMkhosi
Ngamahubo dumisani
Kuzo zonk’ izizwe zomhlaba

Shayani ihlombe
nihlab’ uMkhosi
Thabani zizwe zomhlaba zalomhlaba

Nansi intokozo
kubantu bonke bomhlaba

Nansi, nansi, nansi,
nansi
Ithath’ ithath’ ithathe ithathe
Ithath’ ithath’ ithathe bo iyo leyo

Nansi intokozo
kubantu bomhlaba
Nazi izindaba ezimnandi
Yasala yodwa imihlambi basuka bahamba
Yasala yo—-dwa—-baha—-mba.

HALELUYA

Haleluja, haleluja,
haleluja
Lizalis’ idinga lakho
Thixo Nkosi yenyaniso
Zonkinhlanga zalomhlaba
Mazizuze, mazizuze usindiso

Amadolo kwelilizwe
Makagobe phambi kwakho
Zide zithi zonk’ ilwimi
Ziluxele ziluxel’ udumo lwakho

Lawula lawula Nkosi
yethu
Koza ngawe ukonwaba
Ngeziphithiphithi zethu
Yonakele, yonakele imihlaba

Bona izwe lakowethu
Uxolel’ izono zalo
Ungathob, ingqubo yakho
Lude lufe, lude luf’ usapho lwakho
Haleluja haleluja a…men.

UMDISIPHILE

Uthi umbhalo
kwakukhona umdisiphile
Umdisiphile owathatha iNkosi yethu
Igama lakhe waye nguJuda sikariyothi {x2}
Waphuma ngenye imini umfo kaSikariyothi:
Efuna ukunikela ngoJesu ezitheni

Wathi kubabingeleli
nxa
Nginganikela ngoJesu
Ninganginika ntoni na?
Babemfuna bengamazi

Siyakunik’ amaqhosh’
esiliva
Angamashumi amathathu
Besho Haleluya babingeleli
Babefun’ ukumbulal’uJesu

UJesu wayehamba
nabafundi
Wathi kubo thandazani
Sekuyisikhathi sakh’ ukufa
Kulomkhosi wakhe

Alt: Zafika izixuku
Zafun’  umbam’ uJesu
Lathethw’ icala lakhe
Lathethwa ngamanga

UJes’ esathandaza
zafik’ izixuku
Zambamba uJesu zamsa kuPilatu
Lathethwa icala lemvana yeZulu
Lathethwa ngamanga ngomntwana kaThixo

Bambethelela
emnqamlezweni
Bambethelela engenacala
Laphalal’ igazi layimvana
Laphalal’ igaz’ emnqamlezweni

OTHER  SONGS

O WILIKIJ IJEGOWA

O wilikij Ijegowa
putj w pustini asweti
I ustalawa balnowa
piligrima sam widi

Chorus:
Chleb nibesnij {2x}
Daj mne Bodje duschu napitaj
Daj mne chleb [chleb nibesnij] {3x}
Daj mne chleb nibesnij i duschu ukriplei

Pustj wsabjot fantan
wisokij
Iszelitelnij rutschej
Pustj garit wa tjme glubokaj
Swet Bodjestwenich ritschej

Smertj i ad Christom
paprani
Nibesa chwaloj palni
Ja staju u Iardana
Abitowanaj strani

PRIKRASNI NA GARACH

Prikrasni na garach
stapi
Blagawesnika, Blagawesnika
Prikrasni na garach stapi
Blagawestwujeschewo nami
Na garach stapi blagawesnika
Waswischajuschewo radastj

Blagaweswujeschewo
nami
Wischeite Sionu, Boch wazarilsja {2x}
Twoj Boch zarit
Strojsja usje wischajut

St-ro-jsja u-sje
wi-scha-jut
Sionu Boch gridjot
Sionu Boch gridjt likujte
Likujte i pojte
On iskupit Irusalim
Sionu Boch gridjot
Likujte tarshestwujte
Tarshestwujte – likujte

Sionu Boch gridjot
Sio-nu Boch gri-djot

Simlja wsja
wasklizajet Gospadu i gori likujut
I reki rukapleschut, tarshestwujut tibe pajut
More schumit Golas swutschit
Da skora na semlju Gospodj gridjot
Gridjot Gospodj, gridjot! {2x}

TSCHUDNIJ CHIRTOG

Tchudnij chirtog
widen wdali,
Po morju burnamu pliwjot ladja
K tem birigam, tam harascho
Swetlaja atshisna nas tam shjot

Her-(I-di)
S-[I-di w ladju i papliwjom, tuda,
Gde tschastje i pakoj,
Umolknit burja, stichnit gul,
I pesnja w serze saswutschit

Bass: (Tam wpiridi
nas bratja shdut)
Rest: [Tam wpiridi nas sjostri shdut]

Bass: (Nimnoga bed,
nidolag putj i skora mi)
Rest: [Nimnoga bed nidolag putj i skora mi]

Bass: (wajdjom w
tschretog)
Rest: [Wojdjom w tschertog]

Alle: Ushe widni
naschi biriga!

Buri tam net i more
ni bschujet
Gore i platsch tam kashdij pasabudit

Radujtesj wse mi
sko-ra bu-dem tam
Widen tschertog mi skora budem tam

W more shitejskam
pliwjot ladja,
Wolni krugom schumjat

Wot uragan wsjo
grasnej rewjot
Radastna duch pajot
Snaem Spasitilj nasch meshdu nami
I nam pagibnutj on sdesj he dast
More schumit, straschna schumit
Wolni padnimutsa

Isus wastanet, inas
spasjot On,
S nami On, s nami On,
I more stichnit i wolni smolknut,
On prikashet im
Sko-ra mi bu-dem tam, gde pa-koj

ERE  ZIJ
 GOD

Ere zij God
Ere zij God in de hoge
In de hoge {x2}

Vrede op aarde vrede
op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in de hoge {x2}

Vrede op aarde {x4}
In die mensen in de mensen
Een welbahagen {2}
In de mensen een welbehagen
Een welbehagen
A   men     A   men