Easter message

Easter Message

A message from Rev Stegen. “Go and tell the world that the Lord has risen! Tell them He lives! I wish you a blessed Easter.”

“Hambani nibatshele abantu ukuthi uJesu uvukile, uyaphila! Nginifisela iPhasika elibusisekile.” UBaba uMfundisi