Bheki Memela

Siyabonga

Sanibonani Mina ngiwu Bheki Memela. Mina yilokhu engisizakale ngakho KwaSizabantu, bengintshontsha langisebenza khona, nginamanga, ngiqonyiwe ngishadile, futhi bengithanda ukulwa noma impi. Insindiso itholakale ngoMawami eyithola kwaSizabantu, kwasindiswa osisi bami, ubaba wami, saganwa kwasizakala nomkethu. Siyabonga ngoba sinengane efunda khona futhi siyazibona izithelo zeVangeli.

Bheki Memela

Good day, I am Bheki Memela and this is how KwaSizabantu Mission has helped me. I was a thief and stole where I worked, I was a liar, an adulterer and I loved to fight. My mother, sister and father and I all received salvation through the ministry of KwaSizabantu. We got married and our wives were also saved. Thank you so much. We have a child at the school there and we see the fruit of the Gospel.