Eunice Ngubane

uNkulunkulu wangisiza nami

uSizabantu Mission kukhulu angenzela khona ngempilo yami. Angiqedanga esikoleni ngalala phansi ocansini lokufa. Iminyaka ewu5 kubiza ukufa. Odokotela bathi nginesilonda ngaphansi kovalo. Ngangisewumuntu umusha ngalesosikhathi ngangizikhonzela enkonzweni yami nayiKwasizabantu Mission.

NgayaKwasizabantu khona ngigula wangikhuleka ubaba uMfundisi E. Stegen, ngasinda kuze kube namhlanje. Amaphilisi lawa andliwa manje mina angiwadli kodwangiyaphila. Ilokhu ngathandazelwa yenzeka indaba ngosizabantu mission. Sengimdala sengidlule ngisho eminyakeni engu60 years.

Sengishadile ngathola umtwana okhubazekile impilo yakhe yonke, eneminyaka ewu8 ngangimgona njengomtwana konke kudedele wathandazelwa ubaba uMfundisi E. Stegen. kungolwe sithathu ntambama ngo7pm, ngesonto elilandelayo, ingane yasebenza imisipha, yavuka yagcina isihamba ngezinyawo zayo. Yakhula yaba isisibusiso kimi nasemndenini. Konke lokhu ukulungisa indaba yami noNKulunkulu, imvuselelo Kwasizabantu Mission uNkulunkulu ukhuluma nomuntu ngqo.

Ngiyabonga Sizabantu Mission walela uNkulunkulu ngasizakala nami.

Eunice Ngubane

 

Kwasizabantu Mission has done great things for me.

I did not finish school. I was gravely ill for 5 years; the doctors said that I had a wound under my heart. I was a young person at that time and did not go to Kwasizabantu Mission but attended another church.

I went to Kwasizabantu when I was still sick and Baba Mfundisi (Reverend Stegen) prayed for me, and I recovered and am well to this day. I am not taking any medication anymore, since I have been healed and I am well. I was prayed for and a miracle happened through KwaSizabantu Mission. I am now over 60 years old.

After I got married, I had a child who was born disabled. When the child was 8 years old, I was still carrying her like a small child, everything was contemptible to me. Mfundisi E Stegen prayed for the child. It was on Wednesday evening at 7pm. The following week, the baby became stronger and she got up and walked on her feet. The child grew to be a blessing to me and my family. Through all this, when you make your life right with God and the Revival at KwaSizabantu Mission you can hear God speaking directly to you.

Thank you Kwasizabantu Mission – you obeyed God and I was helped.