Incwadi Yokubonga

The Director
KwaSizabantu Mission

INCWADI YOKUBONGA IQHAZA ELIBANJWE YIMISHINI EKUTHUTHUKISENI IMIPHAKATHI EHLWEMPU

Egameni lomphakathi odla imbuya ngothi endaweni yasemaQadini kwaMaphumulo sithi asizwakalise ilaka lethu mayelana nosizo olutholakala kwaSizabantu Mission.

Baba Mfundisi kanye nabo bonke obambisene nabo esigungwini seMishini, sithi siyabonga kakhulu ngosizo lwakho lwezimbewu ikakhulukazi amazambane ohlale osinika wona kanye nokunye okuningi osusisize nosazosisiza ngakho. Sithi qhubeka nosizo lkwakho lokondla izimpabanga ngisho sebekuthuka nganoma iyiphi inhlamba.

Siyabonga! UNkulunkulu aze akubisise!

Obhalile
Mr V.R. Luthuli (Umnumzane wendawo)